SOCIAAL BELEID EN HR

Nieuwe inrichting

Het jaar 2016 stond in het teken van verandering en vernieuwing. Op 1 juli is als gevolg van de herpositionering van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) het secretariaat Sociale Zaken opnieuw ingericht. In de nieuwe organisatie van het NUV is het thema Sociaal beleid en HR als een van de focusgebieden benoemd. Het thema wordt behartigd door een senior adviseur; een rol die Peter Stadhouders vervult. Voor de cao en alle daaraan gerelateerde onderwerpen is Frank Obertop als secretaris Sociale Zaken verantwoordelijk.

Op het gebied van de cao worden de meeste werkzaamheden verricht ten behoeve van derden: voor de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU), de vereniging waarin het NUV alle cao-bevoegdheden heeft ondergebracht, en voor de Stichting Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf (BTB), de stichting waarin alle cao-partijen gezamenlijk zijn vertegenwoordigd met als doelstelling de uitvoering van de gemaakte cao-afspraken.

 

CAO

In 2016 is de operatie voltooid om zes cao’s door één cao te laten opvolgen. Bij aanvang van de CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB) per 1 juli 2015 waren de volgende functiegroepen, die voorheen eigen cao’s hadden, onder de nieuwe cao begrepen:

  • Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf
  • Dagbladuitgeverijbedrijf
  • Dagbladjournalisten
  • Publiekstijdschrift- en Opinieweekbladjournalisten
  • Vaktijdschriftjournalisten

 

Per 1 januari 2016 is ook de functiegroep Huis-aan-huisbladjournalisten opgenomen in de CAO-UB.

Hoewel alle functiegroepen nu vallen onder de basisbepalingen in de cao, zijn bepaalde afspraken uit het verleden, die per functiegroep verschillen, voortgezet in de nieuwe cao en ondergebracht in functiegroepbepalingen.

 

Persoonlijk Keuzebudget

Nieuw in 2016 is het Persoonlijk Keuzebudget (PKB), dat op 1 januari is ingevoerd. Het PKB is een reservering naast het maandsalaris, bestaande uit een aantal in geld vertaalde arbeidsvoorwaarden. Door deze reservering in geld heeft de werknemer een vrije keuze gekregen in de aanwending ervan. De waarde van het PKB is vastgesteld op 10 procent, bestaande uit 8 procent vakantiegeld, de waarde van vier bovenwettelijke dagen (1,6 procent) plus de waarde van één extra vakantiedag (lief-en leeddag; eveneens 0,4 procent) ter compensatie van het vervallen van de vroegere verschillende bijzondere verlofregelingen. Bij de invoering van het PKB hebben cao-partijen afgesproken om alleen gedurende 2016 het PKB met 2 procent op te hogen tot 12 procent.

De invoering van het PKB heeft zowel bij werknemers als bij werkgevers een omslag in denken gevraagd. Voor werknemers is het voordeel van het PKB een grotere vrijheid in de aanwending van de beschikbare middelen. En voor zover het PKB in de loop van het jaar niet wordt aangesproken, wordt het saldo aan het eind van het jaar uitgekeerd. Voor de werkgever is een voordeel van het PKB erin gelegen dat door de vertaling van bovenwettelijke aanspraken in tijd naar aanspraken in geld met ingang van de invoering van het PKB geen stuwmeren aan bovenwettelijk verlof meer kunnen ontstaan.

 

Begin 2016 is vanuit het Bedrijfstakbureau (BTB) een digitale faciliteit beschikbaar gekomen, de Arbeidsvoorwaardentool (AV-tool), die gekoppeld wordt aan de salarisadministratie van de onderneming. Met de AV-tool kunnen werknemers makkelijker keuzes maken en kunnen de effecten van bepaalde keuzes in geld direct zichtbaar worden gemaakt. Deelname aan de AV-tool door ondernemingen geschiedt op vrijwillige basis. Ultimo 2016 maakten circa 5.500 werknemers gebruik van de AV-tool. Een stuurgroep PKB, waarin afgevaardigden uit verschillende disciplines zitting hebben, monitort de ontwikkelingen rondom het PKB.

Om de ervaringen met het PKB in beeld te krijgen en de animo voor dit innovatieve arbeidsvoorwaardeninstrument te peilen, is eind 2016 onder de deelnemende bedrijven bij zowel werkgevers als werknemers een brede enquête uitgezet, waarvan de resultaten input zullen vormen voor het cao-overleg in 2017.

 

Pensioen

De pensioenverplichting is een vast onderdeel van de cao. De werkgever is gehouden voor zijn werknemers een pensioenvoorziening te treffen, die ten minste voldoet aan bepaalde door de cao gestelde eisen. Dat waren voorheen de minimum pensioenvoorwaarden, maar die waren in het licht van de actualiteit van 2016 op onderdelen (sterk) verouderd. Wegens het grote belang voor zowel werkgevers als werknemers bij heldere afspraken in de cao met betrekking tot het pensioen, is afgesproken dit onderwerp los te koppelen van de invoering van de CAO-UB per 1 juli 2015 en nog gedurende de looptijd van de cao de tijd te nemen om tot nieuwe afspraken op dit onderwerp te komen.

Dat is gelukt per 1 oktober 2016 met de introductie van artikel 8.5 in de nieuwe cao. Op basis van dit artikel kan door de onderneming een eigen pensioenregeling worden afgesproken binnen vier door de cao benoemde variabelen. Daarnaast is het mogelijk te komen tot maatwerkafspraken op ondernemingsniveau en/of een eigen, van de cao afwijkende, pensioenregeling te treffen. De mate van afwijking van de eigen regeling ten opzichte van het cao-kader wordt beoordeeld door een actuaris. Afhankelijk van de bevindingen van de actuaris is voor de invoering van de eigen pensioenregeling mogelijk dispensatie vereist van de cao-bepalingen ter zake. Dispensatie kan, al dan niet onder voorwaarden, worden verleend, maar kan ook niet worden verleend. Tegelijkertijd met de nieuwe afspraken over pensioenen zijn afspraken gemaakt over de inrichting van de dispensatieprocedure.

De bevoegdheid tot het verlenen van dispensatie is toegekend aan de Commissie Toezicht en Naleving/Raad van Uitvoering, die hiervoor speciaal wordt ondersteund door een actuaris.

 

Mantelpolis Aegon

De mantelpolis voor pensioen, die tot en met 2015 gedurende vele jaren bij Aegon liep, is in 2016 voor de duur van één jaar voortgezet. Ultimo 2016 verstreek de duur van het verlengde contract. Wegens het sterk veranderende pensioenlandschap van de laatste jaren was een voortzetting van de mantelpolis op de bestaande voorwaarden niet meer mogelijk. In goed overleg tussen de verzekeraar en de deelnemende bedrijven zijn nieuwe pensioencontracten per onderneming afgesloten.

 

Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

Op 1 mei is de Wet DBA ingevoerd en de VAR afgeschaft. Door feitelijk als algehele vrijwaring tegen loonheffingen te dienen, bood de VAR opdrachtgevers de zekerheid die nodig is om ongestoord met zzp’ers te werken. Om opdrachtgevers tegemoet te komen in hun behoefte aan zekerheid, heeft de staatssecretaris in de toelichting bij de wet toegezegd dat belanghebbenden, bijvoorbeeld belangenorganisaties van opdrachtgevers en zzp’ers, overeenkomsten konden voorleggen die de Belastingdienst beoordeelt op loonheffingsplicht. Het NUV heeft modelovereenkomsten opgesteld, die door zowel de Belastingdienst als het UWV zijn goedgekeurd. Deze modelovereenkomsten zijn voor alle lidbedrijven beschikbaar en bevatten geel gearceerde bepalingen, die fiscaal relevant zijn en niet gewijzigd mogen worden door de opdrachtgever. Andere bepalingen mag de opdrachtgever schrappen of toevoegen, maar wel met de kanttekening dat daardoor geen schijn van een arbeidsovereenkomst mag ontstaan. Dan vervalt alsnog de (beperkte) vrijwarende werking.

 

Om alle lidbedrijven goed te informeren, vond in het voorjaar een massaal bezochte bijeenkomst plaats in het Planetarium in Amsterdam. De Belastingdienst, Loyens Loeff, Van Doorne en het NUV verstrekten nadere informatie over de Wet DBA en de consequenties voor de lidbedrijven bij de invoering van deze wet.

 

Eind 2016 heeft de staatssecretaris vanwege de grote onduidelijkheid over de toepassing van de wet besloten de handhaving op te schorten tot 1 januari 2018. De wet blijft echter van kracht en daarmee blijft de onduidelijkheid en onzekerheid voor opdrachtgevers voortduren. Aan een overeenkomst van opdracht is namelijk niet af te lezen of de opdrachtnemer een ondernemer is. Hoe kan een opdrachtgever weten welke opdrachtnemers werkzaam zijn in het kader van beroep of bedrijf en welke niet en hoe bewijst een opdrachtgever dat?

 

Het NUV maakt zich bij het Ministerie van Financiën en bij de politiek hard voor het aanbrengen van een heldere afbakening tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst. Dan is er ten minste helderheid over de consequenties die verbonden zijn aan de af te sluiten overeenkomst.

 

Bedrijfstakbureau (BTB)

Het BTB heeft tot taak uitvoering van cao-afspraken en van projecten op bedrijfstakniveau, zoals Gezond Uitgeven!, actualisering functiegebouwen, het onderhoud van de website www.uitgeverijbedrijf.nl en andere specifieke projecten, zoals bijvoorbeeld uitvoering van het sectorplan uitgeverijbedrijf.

Het bestuur van het Bedrijfstakbureau bestaat uit afgevaardigden van werkgevers- en werknemerspartijen betrokken bij de cao. De ondersteuning van het BTB geschiedt door de secretaris Sociale Zaken van het NUV.

 

Gezond Uitgeven!

Gezond Uitgeven! is het onderdeel van de website waarin de arbo-afspraken voor de bedrijfstak uitgeverijbedrijf zijn weergegeven. Van belang zijn onder meer de onderdelen Arbocatalogus Gezond Uitgeven en de in 2016 opnieuw erkende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).

De in 2015 ontwikkelde app ‘Werkmeeting’ is in 2016 verder onder de aandacht gebracht. Hoe blijft de medewerker duurzaam inzetbaar? Dat is de vraag waar ‘Werkmeeting’ medewerkers in uitgeverijen mee op weg helpt. Door duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven, vergroten medewerkers hun kans op het behoud van hun huidige of (op termijn) ander werk.


Website www.uitgeverijbedrijf.nl

Onder het BTB valt ook de website ‘Sociaal Beleid in het Uitgeverijbedrijf‘ (www.uitgeverijbedrijf.nl). De website is al vele jaren een vraagbaak voor werkgevers, werknemers en andere belangstellenden. Hoewel er maar één doorlopende cao is, toont de site de cao in twee verschijningsvormen. ‘Deel I Algemeen’ bevat uitsluitend de bepalingen die gelden voor niet-journalisten en ‘Deel II Journalistiek’ uitsluitend de bepalingen voor werknemers die journalist zijn. De site biedt naast de tekst van de cao uitgebreide toelichtingen en FAQ’s. Het NUV onderhoudt deze site mede namens de sociale partners.

 

Sectorplan Uitgeverijbedrijf

Het Sectorplan Uitgeverijbedrijf is een project om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen, met name op de terreinen arbeidsvitaliteit, toekomstprofielen en scholing. Bijzonder onderdeel was de scholing van zzp’ers, waarbij de NVJ Academy uitvoerder was. Alle maatregelen uit het sectorplan zijn ultimo 2016 uitgevoerd en qua maximale looptijd (twee jaar) geëindigd. Na de accountantscontrole begin 2017 zal de BTB projectgroep een eindrapport opstellen voor de subsidie door Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de kosten van de deelnemende uitgeverijen.

 

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Sedert vele jaren waren er voor de deelsectoren verschillende fondsen Arbeidsongeschiktheidsvoorziening (AOV), die voorzien in een aanvulling op voorheen de WAO- en tegenwoordig de WIA-uitkeringen. In het kader van de nieuwe cao voor de gehele bedrijfstak zijn in 2016 de fondsen AOV samengegaan in één fonds AOV. De Stichting Arbeidsongeschiktheidsvoorziening UB, bestuurd door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, beheert dit fonds. De dagelijkse uitvoering van de regeling geschiedt door Centraal Beheer.

 

Deskundigen/P&O-overleg

Het Deskundigen/P&O-overleg bestaat uit HR- en P&O-functionarissen van een aantal grote en kleine ondernemingen. Sinds de komst van de CAO-UB in 2015 zijn de Deskundigencommissie (voor de boeken- en tijdschriftensector) en de P&O-commissie (voor de dagbladsector) samengegaan. De commissie komt een paar maal per jaar bijeen. In het gezamenlijke overleg vindt technisch overleg plaats over de meest uiteenlopende onderwerpen op het terrein van sociale zaken, waaronder de technische voorbereiding voor het cao-overleg. Het Deskundigen/P&O-overleg vervult ook een belangrijke klankbordfunctie. Onderwerpen die in 2016 naast de cao in de commissie aan de orde kwamen, zijn de ontwikkelingen rondom pensioenen, de Wet werk en zekerheid en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

 

Bestuurscommissie Sociaal Beleid (BSB)

Waar het Deskundigen/P&O-overleg vooral een technisch beraad is, is de BSB als adviesorgaan van het bestuur van NUV en WU vooral gericht op de vorming van beleid. De BSB bestaat uit vertegenwoordigers van directies van grote en kleine ondernemingen in de sector. De BSB spreekt zich onder meer uit over het mandaat voor het cao-overleg. De BSB is in het najaar van 2016 tweemaal bijeen geweest om te spreken over de economische situatie in de sector en het advies aan het bestuur over het af te geven mandaat aan de onderhandelingsdelegatie voor het cao-overleg in 2017.

 

Vooruitblik 2017

De CAO-UB kent een looptijd tot 28 februari. Dit betekent dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao van start gaan. Voor het onderwerp pensioenen is met de vakorganisaties afgesproken dat de huidige pensioenparagraaf voor 2017 ongewijzigd blijft. Wanneer de nieuwe regering en het parlement helder hebben hoe de toekomst voor de pensioenen eruit gaat zien, wordt het overleg over een nieuwe pensioenparagraaf gestart.

 

De Wet DBA en vooral het realiseren van een heldere afbakening tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst zullen nog veel aandacht vragen. De belangenbehartiging en lobby op dit punt worden nadrukkelijk voortgezet.

 

Andere onderwerpen die opgepakt worden, zijn onder andere talentontwikkeling, werving en selectie (vooral op het terrein van IT-functies), functiebeschrijving en -waardering (ook hier vooral op het terrein van nieuwe, IT-gerelateerde functies), duurzame inzetbaarheid, benchmarks van loon- en functiegebouwen, pensioenregelingen en sociale plannen binnen de sector.

 

Er wordt een HR-netwerk van specialisten gebouwd, zowel binnen de lidbedrijven om interne deskundigheid te kunnen benutten als extern om lidbedrijven indien nodig te kunnen adviseren bij de inhuur van flexibele HR-capaciteit.

Contact

 

Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam

Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 - 430 91 50

e-mail: info@nuv.nl, internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

Coördinatie en eindredactie: Ria Harder en Peter Stadhouders

 

Concept en vormgeving:

Reclamebureau REM

 Fotografie: NUV, Anna Green | Portfolio Fotografie, Reclamebureau REM

Download pdf

 

Download het complete NUV jaarverslag 2016 als PDF

 

Om het jaarverslag in PDF formaat

te kunnen openen heeft u

Adobe Reader nodig. Deze kunt u

hier kosteloos downloaden.