Media voor Vak en Wetenschap (MVW)

Media voor Vak en Wetenschap (MVW) behartigt de belangen van professionele, wetenschappelijke en vakinformatieve mediabedrijven en van uitgevers voor het hoger onderwijs. De leden zijn zowel gevestigde uitgeeforganisaties als nieuwe toetreders in de markt, internationale mediaconcerns alsook niche-uitgeefmediabedrijven voor beroep, bedrijf, wetenschap en studie. De leden zijn actief in vijftig zeer uiteenlopende marktsegmenten met even diverse verdienmodellen, van database publishing tot contentmarketing.

 

 

‘Media voor vak en wetenschap bieden professionals toegang tot merken, community’s, informatie- en kennisdomeinen, data, producten, diensten, beurzen, seminars en opleidingen die voor hun economisch functioneren onmisbaar zijn.’

MVW-voorzitter Wim van der Stelt (Springer Nature)

 

 

De activiteiten van MVW zijn onder te brengen in drie groepen: belangenbehartiging en dienstverlening, professionalisering, ledenondersteuning en advies, en exposure. MVW is gesprekspartner en beïnvloeder in politieke gremia, bewaakt de ledenbelangen in relatie tot relevante dossiers bij het NUV en de bij het NUV aangesloten brancheverenigingen en zorgt voor bestuursafvaardiging in aanpalende organisaties. MVW informeert zijn leden over nationale en internationale ontwikkelingen binnen en buiten de branche via ledenbrieven, de website, nieuwsbrieven en werkbijeenkomsten,  bevordert kennis en kunde bij medewerkers van de aangesloten bedrijven door sectorspecifieke netwerkbijeenkomsten en door subsidiëring van deelname aan bijeenkomsten van NUV Academy, verbindt de leden door te functioneren als gids en netwerkorganisatie en voorziet de leden van  praktische documenten zoals modelcontracten en checklists. Tot slot draagt MVW het belang van de sector uit via de LOF-Prijs voor Vakinformatie en het publiceren van policy papers.

 

 

‘MVW-uitgevers leveren kennisintensieve en oplossings-gerichte producten en diensten die gebruikers helpen te excelleren in hun business. MVW-leden zijn daarom een onmisbare schakel voor het Bruto Nationaal product.’

Penningmeester Huub van der Meulen (Sdu Uitgevers):

 

 

Marktontwikkelingen

Door technologische ontwikkelingen transformeren MVW-leden en hun portfolio’s continue. Door consolidatie ontstonden er nieuwe, relatief grote uitgeefmediabedrijven. Positionering en proposities verschuiven: leden manifesteren zich als dienstverlener en softwareleverancier. Face to face-activiteiten zijn onverminderd een belangrijke pijler onder de verdienmodellen. Advertentieomzet werd vervangen door commerciële partnerships.
MVW-bestuurslid Æbele Kluwer (Aeneas Media): ‘De b-to-b adverteerder wil interactie en rekent de uitgever af op kwaliteit van het contact met de doelgroep. Persoonlijk contact en maatwerk spelen daarbij een grote rol. Flexibele ontsluiting voor diverse doelen, kanalen en platforms is cruciaal.’

De digitale inzet is even divers als het MVW-ledenbestand zelf. De komende jaren staan personalisatie en profiling centraal naast proces- en rendementsoptimalisatie. Online video, gamification, artificial intelligence, spraakherkenning, robotisering, programmatic content, semantisch zoeken dienen op hun uitgeefmerites te worden gewogen. MVW-bestuurslid Casper Niesink (Reed Business): ‘Dataverzamelingen vormen de grondslag voor content- en marcomproposities. Co-creatie, design thinking, branding, communitymanagement, online (beeld)context, programmatic trading, data asset management, contentmarketing, leadgeneratie, conversie, licenties en micropayments zijn sleutelwoorden voor de toekomst van de branche.’

 

Samenwerking met NUV en de brancheverenigingen

De nieuwe structuur van het NUV garandeert een betere verankering van de MVW-belangen in de NUV-activiteiten en de afstemming met de zusterorganisaties is eenvoudiger geworden. De nieuwe structuur versterkt de lobby- en belangenbehartiging voor MVW-uitgevers. Voor samenwerking binnen het NUV geldt de premisse van voldoende gedeeld belang. In sectorspecifieke onderwerpen vertegenwoordigt MVW de leden via een eigen aanpak, bijvoorbeeld als het gaat om Open Access, belangen van kleinere b2b-uitgevers, reproregelingen en de Wet markt en overheid.

 

In 2017 focust MVW op de volgende aandachtspunten.

 

Positionering van de toegevoegde waarde van MVW-uitgevers

Onvoldoende bekendheid met de toegevoegde waarde van uitgevers leidt soms tot ongewenste en onterechte beeldvorming. Binnen de communicatiestrategie van het NUV richting stakeholders zal MVW inzichtelijk maken wat het bestaansrecht van MVW-uitgeefmedia is.

 

Professionalisering

Sinds 2015 wendt MVW de bestemmingsreserve ‘werkgeversbijdragen’ aan voor professionalisering van MVW-medewerkers; zij kunnen gesubsidieerd deelnemen aan bijeenkomsten van NUV Academy. In 2016 maakten 290 medewerkers van MVW-lidbedrijven hiervan gebruik, gelijkelijk verdeeld over concern- en zelfstandige uitgeverijen.

 

LOF-Prijs voor Vakinformatie

Tweejaarlijks wordt de LOF-Prijs voor Vakinformatie door MVW georganiseerd. De onderscheiding wordt uitgereikt aan inspirerende vakinformatieve oeuvres. In januari 2017 werd Boerderij van Reed Business door de voorzitter van het LOF-College, Annemarie Jorritsma, uitgeroepen tot winnaar. Een korte impressie van deze bijeenkomst vindt u hier. De onderscheiding dankt haar naam aan het Lucas-Ooms Fonds dat via het prijzengeld van 10.000 euro de kwaliteit van vakinformatieve media wil bevorderen.

 

TERUGVERDER

 

Open Access (OA)

In 2020 moeten alle met publiek geld gefinancierde Nederlandse wetenschappelijke onderzoekspublicaties vrij toegankelijk zijn. Anders dan in het Verenigd Koninkrijk zijn er in Nederland en de Europese Unie geen transitiebudgetten beschikbaar. Ultiem doel is om ‘gold OA’ tot de standaard voor wetenschappelijke uitgevers uit te laten groeien. In de transitieperiode zullen ook ‘groen OA’ en hybride verdienmodellen bestaan. MVW vraagt aandacht voor de positie van kleinere uitgevers in de OA-praktijk en voor de onwenselijke perceptie dat ook professionele publicaties OA zouden moeten worden gepubliceerd.

 

Text and datamining

De Herziening van de Europese Copyright Directive krijgt in 2017 haar beslag. Daarna zullen de lidstaten de herziening in nationale wet- en regelgeving inbedden. Voor MVW is de uitzondering voor Text and Datamining relevant en dan met name de beperking daarvan tot niet-commerciële organisaties.

 

Reproregelingen

In 2016 kwam een nieuwe reproregeling tot stand die (mede door de HP-Reprobeluitspraak) betekent dat uitgevers geen aanspraak meer kunnen maken op de reprovergoeding voor korte gedeelten print voor zover het geen content betreft van auteurs in loondienst. Het MVW-aandeel in de vergoedingen voor lange print- en digitale overnames nam in de tellingen verder af. MVW adviseert zijn leden om hergebruik in de primaire exploitatie via licenties te regelen. In 2016 werd overeenstemming bereikt met de VSNU over een nieuwe reproregeling, die zowel print als digitaal hergebruik voor korte en lange gedeelten regelt.

 

Markt en overheid

In 2017 wordt de Wet markt en overheid herzien. MVW voert in dat kader gesprekken met ministeries en beleidsmakers over de afbakening van de rol van de overheid als informatieleverancier voor professionals.

 

Hoger Onderwijs

MVW en GEU tellen circa tien dubbelleden in het HBO. MVW heeft daarnaast leden die actief zijn in het totale spectrum van het hoger (beroeps- en universitair) onderwijs. GEU en MVW werken sinds 2016 samen in het Forum Hoger Onderwijs dat in 2016 relevante ontwikkelingen in kaart bracht, zoals Open Educational Resources (OER), totstandkoming curriculum ontwikkeling en ict, piracy, collectieve licenties, laag btw voor digitaal studiemateriaal, blended learning en een ‘leven lang leren’. Op 15 september vond het tweejaarlijkse MVW-seminar over ontwikkelingen in het hoger onderwijs plaats, waaraan ruim 75 uitgevers deelnamen. In 2017 wordt gestart met een HBO-stakeholdersnetwerk, een complexe zaak vanwege de verschillen qua curricula en infrastructuur op faculteitsniveau.

 

TERUGVERDER

 

Boekenmarkt

MVW participeert in een bodemprocedure tegen Tom Kabinet over het uitputtingsvraagstuk van het tweedehandse e-book en in de zaak tegen de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) waarin het Europese Hof in juni 2016 verklaarde dat het e-book onder het leenrecht valt. De positie van het studie- en wetenschappelijke boek wordt nog onderzocht in dit verband. NUV en stakeholders buigen zich over de uitwerking van de uitspraak. MVW droeg in 2016 op bescheiden schaal bij aan de activiteiten van KVB Boekwerk, het data- en innovatiecentrum dat in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is opgericht in het kader van de Wet op de vaste boekenprijs. Ook in 2016 ontvingen MVW en zijn leden dividenduitkeringen uit de operationele winst en reserves van het Centraal Boekhuis (CB). Daarmee is het niveau van de CB-reserves teruggebracht tot het noodzakelijke niveau, waardoor het niet voor de hand ligt dat er na 2016 nog grote uitkeringen zullen volgen.

 

Advertentiemarkt

MVW is en blijft een groot voorstander van een eerlijk speelveld via gecertificeerde oplagecijfers voor marktsegmenten waarin sprake is van substantiële concurrentie. Echter, vanwege het afgenomen belang van gecertificeerde oplagecijfers voor zijn leden, trok MVW zich in 2015 terug uit NOM en besloot in 2016 om ook het verplichte gebruik van de NSTD-kaart voor advertentiedragende media los te laten. Per 1 januari 2017 werd een verdere vereenvoudiging van oplagerubrieken gerealiseerd. NOM maakt in 2017 de verplichte accountantscontrole flexibeler waardoor de kosten van NOM-certificering voor uitgevers omlaaggaan.

 

Internationale samenwerking

MVW werkt internationaal samen met de International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM) op terreinen als  OA en Text and Datamining. Issues met betrekking tot auteurs- en leenrecht, btw en boekdistributie worden voor MVW behartigd door de Federation of European Publishers (FEP) en de International Publishers Association (IPA) waarvan Michiel Kolman (Relx) per 1 januari 2017 voorzitter is. Vanwege overlap tussen FEP en de European Magazine Media Association (EMMA) is het lidmaatschap van EMMA vanaf 2017 beëindigd.

 

Contact

 

Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam

Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 - 430 91 50

e-mail: info@nuv.nl, internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

Coördinatie en eindredactie: Ria Harder en Peter Stadhouders

 

Concept en vormgeving:

Reclamebureau REM

 Fotografie: NUV, Anna Green | Portfolio Fotografie, Reclamebureau REM

Download pdf

 

Download het complete NUV jaarverslag 2016 als PDF

 

Om het jaarverslag in PDF formaat

te kunnen openen heeft u

Adobe Reader nodig. Deze kunt u

hier kosteloos downloaden.