Eén uitgeverijsector, één cao

pensioen (wu)

Studiecommissie Pensioen

Per 1 januari 2015 geldt een nieuwe pensioenwet waarin nieuwe eisen zijn gesteld aan pensioenregelingen met betrekking tot onderwerpen als opbouwpercentage, maximaal pensioengevend salaris en meer.  De nieuwe wet vormde mede aanleiding om de verouderde minimum pensioenvoorwaarden in de cao’s die tot en met 2014 golden, te laten opvolgen door nieuwe afspraken. Om zover te komen is in 2014 een paritaire studiecommissie aan het werk gegaan, maar de materie bleek weerbarstiger en de belangen van betrokken partijen bleken groter dan was voorzien. Als gevolg daarvan waren de nieuwe afspraken nog niet gereed op 1 juli 2015 bij de invoering van de cao. Afgesproken is daarom om alleen met betrekking tot het onderwerp pensioen de laatst geldende regelingen in de verstreken cao’s bij wijze van nawerking te handhaven tot aan het moment waarop de nieuwe pensioenafspraken gelden.

De verwachting is dat eerste helft van 2016 een nieuw en eigentijds pensioenkader kan worden afgesproken waarin ruimte bestaat om pensioenregelingen binnen bepaalde grenzen naar eigen wens in te richten. Indien een onderneming een eigen, van de bedrijfstak afwijkende, pensioenregeling heeft afgesproken, dient dispensatie te worden verkregen van de Commissie Toezicht en Naleving.

Pensioenfonds PGB

Veel ondernemingen hebben de uitvoering van hun pensioenregeling ondergebracht bij Pensioenfonds PGB. Ondernemingen kunnen zich ook aansluiten bij de algemene pensioenregeling van Pensioenfonds PGB, die uiteraard voldoet aan de door de (oude) cao(’s) gestelde minimum voorwaarden. De PGB-regeling is een middelloonregeling, die inmiddels door veel ondernemingen wordt toegepast.

Er bestaat een aparte Sectorcommissie Uitgevers om de uitvoering van de regelingen van de bij Pensioenfonds PGB aangesloten uitgeverijen te monitoren. De Sectorcommissie komt een aantal keer per jaar bijeen om samen met het bestuur van Pensioenfonds PGB en de vertegenwoordigers van de aangesloten uitgeverijen van gedachten te wisselen over onderwerpen als dekkingsgraad, hoogte van de premie et cetera.

 

Mantelpolis Aegon

De mantelpolis Pensioen bij Aegon is ultimo 2015 na 10 jaar verstreken. Er zijn gesprekken gaande met Aegon over een nieuwe mantelpolis die zowel voldoet aan de voorwaarden in de cao als aan de nieuwe pensioenwet. De vorming in de nabije toekomst van een algemeen pensioenfonds,  specifiek gericht op de uitgeverijsector, is daarbij een reële optie.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl