Professionalisering

en netwerken

NUV academy

NUV Academy is een initiatief van het NUV om de professionalisering in de uitgeefbranche te ondersteunen door het delen van kennis en ervaring en door samenwerking tussen leden te stimuleren.

 

Participatie en samenwerking

In 2015 namen 830 medewerkers uit de uitgeefindustrie deel aan bijeenkomsten van NUV Academy. NUV Academy werkt waar mogelijk samen met de sectorale uitgeefverenigingen. In 2015 bood MMA, in het kader van het MMA-opleidingsprogramma, een aantal van de NUV Academy onderwerpen aan zijn leden aan. MVW besloot om vanaf medio 2015 het programma van NUV Academy via de contributiebijdragen open te stellen voor medewerkers van MVW-lidbedrijven. Sinds de start in 2013 ontwikkelt NUV Academy in opdracht van de GEU jaarlijks diverse leden- en stakeholdersbijeenkomsten over onderwijsvernieuwing. In opdracht van een van de concernleden van het NUV ontwikkelde de Academy een meerdaagse training over curatie. In 2016 krijgt dat een vervolg als incompanytraining en als themabijeenkomst. Verder zijn voor 2016 een tweedaagse workshop over social journalism en een themabijeenkomst over de mediaorganisatie 2020 in voorbereiding, in samenwerking met Hogeschool Utrecht. In 2016 verwelkomt NUV Academy ook deelnemers uit de achterban van NVPI, brancheorganisatie voor de game-, film- en muziekindustrie. Het gaat dan om onderwerpen die raakvlakken hebben met uitgeefmediathema’s.

 

“Leerzaam en nuttig, stimulans tot reflectie en te netwerken”

 

Nineke van Dalen, directeur van NUV Academy: ‘Samen halen we buiten naar binnen en de toekomst naar nu. Als directeur van NUV Academy maak ik met veel plezier alle bijeenkomsten mee. Het blijft fascinerend en inspirerend hoe je snel en veel kunt opsteken van collega’s in andere uitgeverijen die vergelijkbare vragen en opdrachten hebben als jijzelf. Juist door de diversiteit van de verschillende uitgeefsectoren en de verschillen tussen bedrijven en markten krijg je scherp hoe en waar je buiten jouw gebaande paden kunt denken en doen. Of je nou bezig bent met uitgeefstrategie of met de operationalisering van digitale innovatie, in een concern of als niche-uitgever, dat maakt daarbij niet uit.’

 

De deelname was in 2015 als volgt over de traditionele uitgeeffuncties verdeeld:

  • Directie: 13 procent
  • Uitgever: 12 procent
  • Redactie: 9 procent
  • Sales/marketing: 16 procent
  • Productie: 21 procent
  • HR: 22 procent
  • Overig: 7 procent

Uit de functiebenamingen van de deelnemers is inmiddels op te maken dat er in de lidbedrijven convergentie optreedt in de traditionele functies (zoals redactie en marketing),  waarbij het onderscheid tussen functies vervalt, en dat er veel nieuwe functies en rollen ontstaan (zoals brand manager en creative director).

Terugblik 2013-2015

NUV-leden bevinden zich in uiteenlopende fasen in de transformatie naar een crossmediale, digitale mediaonderneming. Naast bijeenkomsten over digitaal uitgeven en innovatie besteedde NUV Academy, in het kader van het Sectorplan Uitgeverijbedrijf, in 2015 opnieuw veel aandacht aan bijeenkomsten over HRM en talentontwikkeling in de digitale mediaorganisatie. Sectorplangelden werden door leden ook aangewend voor gecertificeerde deelname aan NUV Academy-bijeenkomsten. Voor de invoering van de nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf en het Persoonlijk Keuze Budget (PKB) werden in de zomer en het najaar drukbezochte roadshows in de regio op locatie bij lidbedrijven georganiseerd en FAQ’s gepubliceerd.

Met de komst van NUV Academy in de zomer van 2013 is het NUV zichtbaar in de breedte en de diepte van de lidbedrijven in plaats van alleen op bestuursniveau. De deelnemersparticipatie is min of meer evenredig met het aantal lidbedrijven en werknemers in de vijf uitgeefsegmenten: nieuwsmedia, educatieve uitgevers, algemene uitgevers, magazine media en media voor vakinformatie en wetenschap.

 

Het programma van NUV Academy is gericht op operationalisering van de digitale transformatie, mediaconvergentie en innovatie in de uitgeefmediabedrijven, maar ook op compliance met betrekking tot NUV-thema’s als HR, auteursrecht en privacy. NUV Academy vormt een waardevolle aanvulling op de eigen opleidingsinspanningen door de lidbedrijven, zo blijkt uit de deelnemersevaluaties. Deelnemers dichten onveranderlijk een grote rol toe aan de netwerkfunctie en interactie met deelnemers uit andere uitgeverijen waarbij het leren van elkaar en het elkaar leren kennen grote toegevoegde waarde voor de deelnemers heeft. De gemiddelde waarderingsscore van de deelnemers was een 7,3 in 2015. Voor niche-uitgeverijen blijkt deelname aan NUV Academy-events niet zelden als HR-incentive door de leidinggevende te worden ingezet.

Platform voor professionalisering en innovatie

Nineke van Dalen: ‘NUV Academy is het platform dat professionalisering en innovatie in de branche stimuleert door leden samen te brengen, zodat zij kennis en best practices kunnen delen. Alle uitgeefsectoren hebben te maken met vraagstukken over digitale transformatie en mediaconvergentie. Met zijn Academy brengt het NUV de expertise van de verschillende NUV-leden op het gebied van digitaal uitgeven samen op het niveau van de gehele uitgeefindustrie.’

 

NUV Academy realiseert dit vooral door themamiddagen, workshops en meerdaagse trainingen te organiseren. Van Dalen: ‘Met NUV Academy geeft het NUV invulling aan de lang gekoesterde wens om leden concreet te ondersteunen bij hun transformatie tot professionele digitale mediaondernemingen. Dat is in deze tijd, waarin bij veel bedrijven de opleidingsbudgetten onder druk staan, een belangrijke uitbreiding van de dienstverlening. Dat blijkt ook uit de uitstekende opkomst vanuit alle vijf uitgeefsectoren. Sinds 2013 tot en met 2015 werden 59 bijeenkomsten georganiseerd waaraan in totaal 2033 medewerkers van NUV-leden deelnamen. Mooi is dat de branche zich vanuit de kracht van het eigen netwerk versterkt door best practices en lessons learned manifest te maken. Naast het bijkomende opleidingsaanbod biedt NUV Academy de leden een platform voor talentscouting, samenwerkingspartners en acquisitieproposities.’

Meerwaarde voor alle NUV-leden

‘Er is natuurlijk al een groot trainingsaanbod in de markt’, aldus Van Dalen. ‘De kracht van NUV Academy is nu juist het specifiek verbinden van uitgeefervaringen in een veilige setting. Hierdoor levert de interactie tussen de deelnemers direct toepasbare oplossingen voor hun eigen praktijk op. De grootste uitdaging voor NUV Academy is het managen van de niveau- en faseverschillen tussen de lidbedrijven, naast de zeer uiteenlopende omvang van de lidbedrijven. Persoonlijk vind ik dat we er goed in slagen om deze verschillen te overbruggen. De ene keer proberen we een cross-over te bewerkstelligen waarbij grote en kleinere leden, b2c- en b2b- en multichannel- en mono track-uitgeverijen van elkaar leren. De andere keer kiezen we voor één expliciet niveau om te voldoen aan meer specifieke verwachtingen.’

 

Kosten en opbrengsten

Een aantal bijeenkomsten is via de NUV-contributie gefinancierd, bijvoorbeeld de cursus ‘Auteursrecht’ waar jaarlijks veel vakgenoten hun kennis-APK komen opdoen, alsook meetings in het kader van het Sectorplan en CAO voor het Uitgeverijbedrijf samen met het NUV-vaksecretariaat Sociale Zaken (SZ). Ruud Schets, hoofd SZ: ‘NUV Academy draagt desgevraagd vanuit de branchevereniging op efficiënte wijze zorg voor informatie- en/of discussiebijeenkomsten over actuele (innovatie)aangelegenheden in de sector. De Academy kan worden beschouwd als een verrijking van de dienstverlening aan de NUV-lidbedrijven.’

Niet alle bijeenkomsten worden uit de contributie gefinancierd. Voor specifieke themabijeenkomsten wordt een kostendekkende bijdrage voor organisatie en deelname van de deelnemers gevraagd. Op die manier kan NUV Academy ‘not for profit’ de leden faciliteren zonder dat de contributie moet worden verhoogd. Medewerkers van lidbedrijven genieten ten minste altijd 50 procent korting.

 

“Hoe meer cases, hoe leuker, voorbeelden zijn het meest inspirerend”

 

Het aanbod in 2016

Wegens het succes in voorgaande jaren biedt NUV Academy ook in 2016 een interessant programma op het gebied van innovatie en digitaal uitgeven. Voor de themabijeenkomsten wordt samengewerkt met inspirerende deskundigen, aangevuld door een of meer uitgeefcases. Nog belangrijker is dat NUV Academy de deelnemers uitdaagt om deel te nemen aan de ‘digitale uitgeefdiscours’. In februari was er de tweedaagse masterclass ‘Digitale Mediatransformatie’ (in samenwerking met Makerstreet). In maart waren er themabijeenkomsten over het publiceren on demand (Van content naar context) en innovatievaardigheden (Lean Start-up). Verder kwamen in maart honderden medewerkers hun kennis updaten over nieuwe regelgeving rond het inhuren van freelancers en zzp’ers. Ook is er in de tweede helft van 2016 extra aandacht voor datagedreven uitgeven via de trits van een kennisbijeenkomst, een inspiratiesessie met veel cases en aanbieders van relevante data en tot slot een workshop voor de ontwikkeling van een datastrategie voor de optimalisatie van eigen processen en rendement. Het hele jaarprogramma 2016 vindt u op de site van NUV Academy.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl