Actief bijdragen aan toekomstbestendige regelgeving

NDP nieuwsmedia

NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, draagt de kracht en maatschappelijke functie van private nieuwsmedia uit. De brancheorganisatie behartigt de zakelijke en journalistieke belangen van nieuwsbedrijven.

NDP Nieuwsmedia telt veertien lidbedrijven. Samen brengen zij bijna 40 nieuwsmerken op de Nederlandse markt. De speerpunten van NDP Nieuwsmedia zijn lobby, belangenbehartiging, media-onderzoek en de jongerenmarkt (Nieuws in de klas).

 

NDP Nieuwsmedia richtte zich in 2015 voornamelijk op beïnvloeding van het mediabeleid, de lobby voor een laag btw-tarief op digitale nieuwsproducten en het voorkomen van de aantasting van de persvrijheid. Ook Europese lobbyissues zoals de Privacyverordening en de strategie voor de Digital Single Market stonden hoog op de agenda. Frits Campagne, voorzitter van NDP Nieuwsmedia: ‘Het medialandschap verandert snel. Daarom is het belangrijk dat NDP Nieuwsmedia een actieve bijdrage levert aan de totstandkoming van toekomstbestendige regelgeving.’

 

Public affairs

Nadat staatssecretaris Dekker (Media) in oktober 2014 zijn plannen aankondigde om de publieke omroep te moderniseren, kwam hij in augustus 2015 met een wetsvoorstel om de Mediawet te wijzigen. Omdat Dekker voor steun in beide Kamers afhankelijk was van oppositiepartijen, bleef er gaandeweg weinig over van zijn ambitieuze plannen. Amusement verdwijnt weliswaar uit de taakopdracht van de publieke omroep, maar blijft toegestaan als middel om een breed publiek te bereiken. Het publieke bestel zou geopend worden voor externe partijen zoals uitgevers, maar door omroepen verplicht de rol van coproducent te laten vervullen, behouden de omroepen hun positie en macht. Pas na afzwakking van de oorspronkelijke plannen kon het wetsvoorstel op voldoende steun rekenen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

 

“Het is belangrijk dat NDP Nieuwsmedia een actieve bijdrage levert aan de totstandbrenging van toekomstbestendige regelgeving”

 

In de achterliggende jaren heeft NDP Nieuwsmedia zich sterk gemaakt voor een adequate markttoets voor nieuwe diensten van de publieke omroep, waarin de belangen van commerciële mediapartijen zorgvuldig worden meegewogen. In november 2015 kondigde de staatssecretaris aan dat hij de huidige procedure wil aanscherpen. De nieuwe markttoets moet belangrijke tekortkomingen van de geldende procedure ondervangen: een wettelijke verankering van de toets, het verplicht inventariseren van de marktimpact van nieuwe diensten en de mogelijkheid voor belanghebbenden om hun zienswijze in te dienen voorafgaand aan een besluit. Ook kunnen belanghebbenden onderbouwd om een toets verzoeken bij twijfels over het achterwege blijven van een toetsing. Tom Nauta, directeur NDP Nieuwsmedia: ‘We verwelkomen het voorstel van Dekker om de toets te verbeteren. Zijn plan bevat goede en noodzakelijke elementen voor een effectieve markttoets. We zullen de uitwerking nauwlettend volgen.’ In de loop van 2016 zal Dekker een wijziging van de Mediawet indienen bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van de wetswijziging is 1 januari 2017.

 

Voor digitale nieuwsmedia geldt het hoge btw-tarief van 21 procent, terwijl voor gedrukte nieuwsmedia het lage btw-tarief van 6 procent geldt. Campagne: ‘Het verlaagde btw-tarief, dat drempels voor nieuwsconsumptie beoogt weg te nemen, zou niet alleen voor papieren nieuwsmedia moeten gelden, maar ook voor digitale.’ Ook in Den Haag klinkt steeds vaker afkeuring over dit merkwaardige btw-onderscheid. Uit vrees voor een inbreukprocedure besloot het kabinet begin 2015 echter geen gehoor te geven aan de wens van de Tweede Kamer om het verlaagde tarief ook op digitale kranten toe te passen. In een toelichting op de plannen voor de Digital Single Market zegde Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, toe in 2016 met een voorstel te komen om digitale nieuwsproducten, net als gedrukte kranten, tegen het lage btw-tarief te belasten. De Europese Btw-richtlijn moet daarvoor worden aangepast.

 

NDP Nieuwsmedia zet zich samen met andere journalistieke organisaties in voor wettelijke verankering van journalistieke bronbescherming. Het kabinet diende hier in 2014 twee wetsvoorstellen voor in, maar ook het Wetsvoorstel Computercriminaliteit III en de plannen voor een nieuw wetsvoorstel voor het bewaren van telecommunicatiegegevens (dataretentie) raken aan bronbescherming. Nauta: ‘Deze wetsvoorstellen moeten in lijn zijn met de Europese jurisprudentie en geen gevaar vormen voor de uitvoering van de  journalistieke taak.’

 

“Het verlaagde btw-tarief, dat drempels voor nieuwsconsumptie beoogt weg te nemen, zou niet alleen voor papieren nieuwsmedia moeten gelden, maar ook voor digitale”

 

Internationaal

NDP Nieuwsmedia maakt zich ook internationaal sterk voor goede wet- en regelgeving en de bevordering van een vrije pers. De World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) zet zich op mondiaal niveau in voor nieuwsbedrijven.

 

In 2015 deed NDP Nieuwsmedia de belangenbehartiging op Europees niveau in nauwe samenwerking met de European Newspaper Publishers’ Association (ENPA). De prioriteiten in EU-verband waren in dit jaar het btw-tarief op digitale nieuwsmedia, auteursrecht, gegevensbescherming, de antitrustzaak tegen Google en de Europese plannen voor een Digital Single Market. ENPA vroeg in gesprekken met verschillende Eurocommissarissen steun voor de verlaging van het btw-tarief op digitale nieuwsmedia en zette zich in voor een sterk auteursrecht.

 

Per 1 januari 2016 is NDP Nieuwsmedia aangesloten bij News Media Europe. Voorzitter van News Media Europe is Fernando de Yarza López-Madrazo, CEO van de Grupo Heraldo in Spanje. Namens de directeuren van de aangesloten landenorganisaties maakt Tom Nauta, directeur van NDP Nieuwsmedia, deel uit van het voorzitterschap van News Media Europe. Herman Wolswinkel, manager public affairs van NDP Nieuwsmedia, zit de public service broadcasters taskforce voor.

Bijeenkomsten

NDP Nieuwsmedia organiseerde op 30 september 2015 een dinerbijeenkomst in Nieuwspoort in Den Haag. Deze bijeenkomst, waar de directies en hoofdredacties van alle lidbedrijven vertegenwoordigd waren, stond in het teken van innovatie van mediamerken. De Nederlander Almar Latour, de Nederlandse Publisher en Executive Vice President van de Dow Jones Media Group, verantwoordelijk voor de wereldwijde redactiestrategie van de Wall Street Journal, sprak over innovatie en kansen voor mediabedrijven.

Daarnaast vonden in 2015 ledenvergaderingen plaats bij NRC Media in Amsterdam en bij NU.nl (Sanoma Media Netherlands) in Hoofddorp.

Onderzoek en advertentiemarkt

NDP Nieuwsmedia maakt zich in bestuurlijk en onderzoekstechnisch opzicht sterk voor betrouwbare cijfers over de consumptie van nieuwsmedia. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de integratie van de bestaande bereikonderzoeken voor print, internet, radio en televisie. Daarmee krijgen nieuwsmedia op termijn beschikking over cijfers van hun volledige merkbereik.

NDP Nieuwsmedia vertegenwoordigt de lidbedrijven in de JIC’s (Joint Industry Committees), zowel op bestuurlijk niveau als in technische adviescommissies. De brancheorganisatie is behalve bij printbereikonderzoek (NOM) ook actief betrokken bij online bereikonderzoek. De in VINEX verenigde internetexploitanten zijn in 2015 gestart met de opzet van het nieuwe bereiksonderzoek NOBO. Op basis van dit panelonderzoek zal zowel het surfgedrag als het online videokijkgedrag worden gerapporteerd. Ook NOM kan de gegevens gebruiken om het merkbereik van nieuwsmedia te berekenen.

De overname van de HOI-oplageregistratie door NOM Media heeft in 2015 gestalte gekregen. De door NDP Nieuwsmedia beoogde hervorming van oplagecijfers is doorgevoerd. De cijferreeksen sluiten nu beter aan bij de andere cijfers over de lezersmarkt en leiden tot minder verwarring in de vakpers.

In de cursus Nieuwsmedia Academy zijn kennis, planning, strategie en actuele informatie over nieuwsmedia voor mediaprofessionals samengebracht. In nieuwe opzet geeft Nieuwsmedia Academy een compleet overzicht van nieuwsmedia als advertentiemedium. Vanaf de start tot en met 2015 hebben 450 mediaprofessionals het bijbehorende examen succesvol afgelegd.

 

Nieuws in de klas

Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, stimuleert jongeren via het onderwijs nieuwsmedia online, in beeld, geluid en op papier te volgen en te interpreteren. Dit bereikt Nieuws in de klas door docenten ondersteuning te bieden bij het verwerken van nieuwsmedia in hun lesprogramma met de Nieuwsservice, lesmaterialen en kennisuitwisseling. Door gebruik te maken van het nieuws in de les werken docenten met hun leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. Nieuws in de klas koppelt de lesstof aan het nieuws en de wereld buiten school. In 2015 is het bereik van het educatieplatform gegroeid. Het gebruik van de Nieuwsservice is in de laatste vijf jaar bijna verdubbeld.

Nieuws in de klas vertegenwoordigt de bij NDP Nieuwsmedia aangesloten nieuwsbedrijven in het onderwijs. Zij vinden het belangrijk dat nieuwsmedia deel uitmaken van het referentiekader van jongeren. Jongeren komen thuis steeds minder in aanraking met nieuws, doordat ouders minder vaak de papieren krant lezen en men vaker dan voorheen individueel en online het nieuws tot zich neemt. Door het gebruik van nieuwsmedia in het onderwijs te stimuleren, maken jongeren op een verdiepende en positieve manier kennis met de titels van de lidbedrijven.

 

Om docenten te stimuleren met hun leerlingen het nieuws te (leren) volgen, biedt Nieuws in de klas de Nieuwsservice. Deze service staat centraal in het educatieve aanbod en bestaat uit:

  • Nieuwsservice voor docenten: twee weken lang bezorging van door de docent aangevraagde nieuwstitels op school;
  • Nieuwsservice voor leerlingen: twee weken lang bezorging van door de docent aangevraagde nieuwstitels bij leerlingen thuis;
  • Nieuwsmediaportal: toegang tot besloten (delen van) nieuwssites en online krantenarchieven.

De Nieuwsservice wordt aangeboden in samenwerking met de aangesloten lidbedrijven. Het aantal aanvragen van de Nieuwsservice is in 2015 met ruim 7 procent gestegen.

Naast de Nieuwsservice ondersteunt Nieuws in de klas docenten met lesmaterialen en kennisdeling. Nieuws in de klas werkt samen met educatieve organisaties en uitgevers om het gebruik van nieuws en actualiteit in lesmateriaal te stimuleren. Het afgelopen jaar zijn verschillende lesbundels ontwikkeld over cartoons, techniek en persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Daarnaast publiceert Nieuws in de klas regelmatig lessuggesties en geeft het educatieplatform workshops voor docentenverenigingen en lerarenopleidingen om het gebruik van nieuws in het onderwijs op een laagdrempelige manier te stimuleren.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, draagt de kracht en maatschappelijke functie van private nieuwsmedia uit. De brancheorganisatie behartigt de zakelijke en journalistieke belangen van nieuwsbedrijven.

NDP Nieuwsmedia telt veertien lidbedrijven. Samen brengen zij bijna 40 nieuwsmerken op de Nederlandse markt. De speerpunten van NDP Nieuwsmedia zijn lobby, belangenbehartiging, media-onderzoek en de jongerenmarkt (Nieuws in de klas).

 

NDP Nieuwsmedia richtte zich in 2015 voornamelijk op beïnvloeding van het mediabeleid, de lobby voor een laag btw-tarief op digitale nieuwsproducten en het voorkomen van de aantasting van de persvrijheid. Ook Europese lobbyissues zoals de Privacyverordening en de strategie voor de Digital Single Market stonden hoog op de agenda. Frits Campagne, voorzitter van NDP Nieuwsmedia: ‘Het medialandschap verandert snel. Daarom is het belangrijk dat NDP Nieuwsmedia een actieve bijdrage levert aan de totstandkoming van toekomstbestendige regelgeving.’

 

Public affairs

Nadat staatssecretaris Dekker (Media) in oktober 2014 zijn plannen aankondigde om de publieke omroep te moderniseren, kwam hij in augustus 2015 met een wetsvoorstel om de Mediawet te wijzigen. Omdat Dekker voor steun in beide Kamers afhankelijk was van oppositiepartijen, bleef er gaandeweg weinig over van zijn ambitieuze plannen. Amusement verdwijnt weliswaar uit de taakopdracht van de publieke omroep, maar blijft toegestaan als middel om een breed publiek te bereiken. Het publieke bestel zou geopend worden voor externe partijen zoals uitgevers, maar door omroepen verplicht de rol van coproducent te laten vervullen, behouden de omroepen hun positie en macht. Pas na afzwakking van de oorspronkelijke plannen kon het wetsvoorstel op voldoende steun rekenen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

 

“Het is belangrijk dat NDP Nieuwsmedia een actieve bijdrage levert aan de totstandbrenging van toekomstbestendige regelgeving”

 

In de achterliggende jaren heeft NDP Nieuwsmedia zich sterk gemaakt voor een adequate markttoets voor nieuwe diensten van de publieke omroep, waarin de belangen van commerciële mediapartijen zorgvuldig worden meegewogen. In november 2015 kondigde de staatssecretaris aan dat hij de huidige procedure wil aanscherpen. De nieuwe markttoets moet belangrijke tekortkomingen van de geldende procedure ondervangen: een wettelijke verankering van de toets, het verplicht inventariseren van de marktimpact van nieuwe diensten en de mogelijkheid voor belanghebbenden om hun zienswijze in te dienen voorafgaand aan een besluit. Ook kunnen belanghebbenden onderbouwd om een toets verzoeken bij twijfels over het achterwege blijven van een toetsing. Tom Nauta, directeur NDP Nieuwsmedia: ‘We verwelkomen het voorstel van Dekker om de toets te verbeteren. Zijn plan bevat goede en noodzakelijke elementen voor een effectieve markttoets. We zullen de uitwerking nauwlettend volgen.’ In de loop van 2016 zal Dekker een wijziging van de Mediawet indienen bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van de wetswijziging is 1 januari 2017.

 

Voor digitale nieuwsmedia geldt het hoge btw-tarief van 21 procent, terwijl voor gedrukte nieuwsmedia het lage btw-tarief van 6 procent geldt. Campagne: ‘Het verlaagde btw-tarief, dat drempels voor nieuwsconsumptie beoogt weg te nemen, zou niet alleen voor papieren nieuwsmedia moeten gelden, maar ook voor digitale.’ Ook in Den Haag klinkt steeds vaker afkeuring over dit merkwaardige btw-onderscheid. Uit vrees voor een inbreukprocedure besloot het kabinet begin 2015 echter geen gehoor te geven aan de wens van de Tweede Kamer om het verlaagde tarief ook op digitale kranten toe te passen. In een toelichting op de plannen voor de Digital Single Market zegde Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, toe in 2016 met een voorstel te komen om digitale nieuwsproducten, net als gedrukte kranten, tegen het lage btw-tarief te belasten. De Europese Btw-richtlijn moet daarvoor worden aangepast.

 

NDP Nieuwsmedia zet zich samen met andere journalistieke organisaties in voor wettelijke verankering van journalistieke bronbescherming. Het kabinet diende hier in 2014 twee wetsvoorstellen voor in, maar ook het Wetsvoorstel Computercriminaliteit III en de plannen voor een nieuw wetsvoorstel voor het bewaren van telecommunicatiegegevens (dataretentie) raken aan bronbescherming. Nauta: ‘Deze wetsvoorstellen moeten in lijn zijn met de Europese jurisprudentie en geen gevaar vormen voor de uitvoering van de  journalistieke taak.’

 

“Het verlaagde btw-tarief, dat drempels voor nieuwsconsumptie beoogt weg te nemen, zou niet alleen voor papieren nieuwsmedia moeten gelden, maar ook voor digitale”

 

Internationaal

NDP Nieuwsmedia maakt zich ook internationaal sterk voor goede wet- en regelgeving en de bevordering van een vrije pers. De World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) zet zich op mondiaal niveau in voor nieuwsbedrijven.

 

In 2015 deed NDP Nieuwsmedia de belangenbehartiging op Europees niveau in nauwe samenwerking met de European Newspaper Publishers’ Association (ENPA). De prioriteiten in EU-verband waren in dit jaar het btw-tarief op digitale nieuwsmedia, auteursrecht, gegevensbescherming, de antitrustzaak tegen Google en de Europese plannen voor een Digital Single Market. ENPA vroeg in gesprekken met verschillende Eurocommissarissen steun voor de verlaging van het btw-tarief op digitale nieuwsmedia en zette zich in voor een sterk auteursrecht.

 

Per 1 januari 2016 is NDP Nieuwsmedia aangesloten bij News Media Europe. Voorzitter van News Media Europe is Fernando de Yarza López-Madrazo, CEO van de Grupo Heraldo in Spanje. Namens de directeuren van de aangesloten landenorganisaties maakt Tom Nauta, directeur van NDP Nieuwsmedia, deel uit van het voorzitterschap van News Media Europe. Herman Wolswinkel, manager public affairs van NDP Nieuwsmedia, zit de public service broadcasters taskforce voor.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl