Verbinden van klanten

aan uitgeefproposities

media voor vak en wetenschap

Media voor Vak en Wetenschap (MVW) behartigt de belangen van professionele, wetenschappelijke en vakinformatieve mediabedrijven alsook van studieboekenuitgevers voor het hoger onderwijs. De leden zijn zowel gevestigde uitgeeforganisaties als nieuwe toetreders in de markt – internationale mediaconcerns alsook niche-uitgeefmediabedrijven voor beroep, bedrijf en wetenschap.

 

De leden zijn actief in 50 zeer uiteenlopende marktsegmenten met diverse verdienmodellen die zijn gebaseerd op database- en data publishing, diensten- en softwareleveranciers, face-to-face-activiteiten en contentmarketing/branded content. We zien dat de grenzen van MVW als sector en van de media-industrie als geheel convergeren en meer fluïde worden. Behalve een industrie wordt uitgeven meer en meer een primaire competentie waarover elke denkbare organisatie in het digitale tijdperk dient te beschikken. Vooralsnog focust MVW op sectorale belangenbehartiging en directe ondersteuning aan zijn leden via:

 

1. belangenbehartiging voor en dienstverlening aan zijn leden door:

 • op te treden als gesprekspartner en beïnvloeder in politieke en ambtelijke gremia, aanpalende (branche)organisaties (ook in internationaal/EU-verband) en bij stakeholders;
 • het binnen NUV-verband bewaken van de MVW-belangen in relatie tot relevante NUV-dossiers en de bij het NUV aangesloten brancheverenigingen;
 • zorg te dragen voor MVW-bestuursvertegenwoordigingen in organisaties die taken en diensten uitvoeren ten behoeve van de leden.

2. ledenondersteuning en advies door:

 • het informeren van leden over relevante ontwikkelingen binnen en buiten de branche − nationaal en internationaal − via ledenbrieven, website en nieuwsbrief;
 • het organiseren van sectorspecifieke kennis- en netwerkbijeenkomsten en trainingen;
 • het bieden van gratis toegang tot het programma van NUV Academy in 2015 en 2016;
 • het vervullen van een gids- en onderlinge netwerkfunctie;
 • het voorzien in instrumentele ondersteuning via documenten als modelcontracten, leveringsvoorwaarden en checklists.

3. exposure van de MVW-sectoren via:

 • de tweejaarlijkse LOF-onderscheiding voor Vakinformatie;
 • policy papers.

 

MVW-portfolio’s

De afgelopen jaren zijn de leden getransformeerd van print- naar multimediale uitgeverijen. De portfolio’s omvatten hybride informatiediensten, online en mobile only, face-to-face maar ook compliance- en riskmanagementactiviteiten. De aard van de bedrijven verschuift steeds vaker in de richting van dienstverleners en softwarebedrijven. Meer en meer maakt het uitgeefaanbod deel uit van de workflow van de klant: van contentmarketingdiensten voor commerciële partners tot semantische search en data-oplossingen voor de internationale research community.

Digitalisering biedt een scala aan mogelijkheden en de opname ervan door de MVW-leden is even divers als het MVW-ledenbestand zelf. Events en digitale content bepalen al jaren meer dan de helft van de inkomsten van vakinformatieve uitgevers. Wetenschappelijke en studieboekenuitgevers op hun beurt worden uitgedaagd om te voorzien in digitaal studiemateriaal, open online courses en open access content.

 

Voor 2016 wordt vooral ingezet op optimalisatie van gepersonaliseerde producten en proces- en rendementsoptimalisatie waarbij online video, gamification en internationalisatie nieuwe kansen bieden. Centraal daarbij staat integratie van technologie en data in de kernprocessen van uitgevers.

 

“MVW-leden vertalen technische mogelijkheden in producten en diensten”

 

Door de snelheid en ingrijpende veranderingen in het MVW-landschap zijn de uitgeverijen veranderd in flexibele organisaties waar skills en competenties projectmatig worden georganiseerd en waar innovatie steeds vaker tot stand komt via ontwikkel- en managementtechnieken die worden ontleend aan de kracht van startups.

 

MVW-voorzitter Wim van der Stelt (Springer Nature): ‘Media voor vak en wetenschap bieden professionals toegang tot merken, community’s, informatie- en kennisdomeinen, data, producten, diensten, beurzen, seminars en opleidingen die voor hun economisch functioneren onmisbaar zijn.’

 

Penningmeester Huub van der Meulen (Sdu Uitgevers) voegt daaraan toe: ‘Zij leveren kennisintensieve en oplossingsgerichte mediaproducten en -diensten die hen in staat stellen om te excelleren in hun business en bedrijfsvoering. In die zin vormen de leden van MVW een belangrijke schakel in de totstandkoming van het bruto nationaal product. Tot die professionals rekenen wij ook wetenschappers en professionals in opleiding in het hoger onderwijs.’

 

MVW-bestuurslid Corinne Rodenburg (Koninklijke Van Gorcum): ‘MVW-leden creëren ruimte voor innovatie door te focussen op kansrijke markten. De contentproposities van uitgevers zijn in toenemende mate technologiegedreven. Uitgevers voegen steeds meer diensten toe aan hun portfolio’s en aan licenties. Er voltrok zich een technische revolutie in de front- en backoffices van de leden om slagvaardig te kunnen reageren op het veranderende professionele gebruik van uitgeefmedia.’

 

MVW-bestuurslid Peter Backx (Wolters Kluwer): ‘MVW-bedrijven moeten inspelen op de continue verandering in werkprocessen van hun afnemers. Web en API’s spelen daarin een grote rol. Dat heeft consequenties voor de portfolio-ontwikkeling. Contentoplossingen zijn steeds meer verbonden met het gebruiksgemak van mobiele apparaten. Het is dan ook niet vreemd dat Wolters Kluwer zich op lijstjes van softwarebedrijven manifesteert.’

 

Via sociale media organiseren gebruikers zich rond merken en producten. De uitgever heeft daarbij de rol van regisseur die ‘content-op-vraag-en-op-maat’ levert via elk denkbaar platform. Uitgeefmedia ontwikkelen zich tot multichannel netwerken waar de klant content krijgt aangeboden op basis van zijn gebruikersdata. De komende jaren staan dan ook in het teken van customer centric publishing.

 

MVW-bestuurslid Casper Niesink (Reed Business Information): ‘MVW-leden vertalen technische mogelijkheden in producten en diensten. Dataverzamelingen vormen de grondslag voor content- en marcomproposities. Co-creatie, design thinking, branding, communitymanagement, online (beeld)context, programmatic trading, data asset management, contentmarketing, leadgeneratie, conversie, licenties en micro payments zijn sleutelwoorden voor de toekomst van de branche.’

Niesink: ‘De uitgever is curator en faciliteerder van community’s rondom merk en product. Gebruikers leveren contentbijdragen in de vorm van reviews, blogs en vlogs. De adverteerder manifesteert zich in de community met whitepapers, webinars en seminars. Of, omgekeerd, de uitgever verzorgt content voor de adverteerder.’

 

MVW-bestuurslid Æbele Kluwer (Aeneas Media): ‘MVW-uitgevers zetten in op face-to-face-activiteiten. Contentmarketing biedt kansen nu bedrijven het ‘ouderwetse’ adverteren massaal de rug toe keren. De b-to-b adverteerder wil interactie en rekent de uitgever af op kwaliteit van het contact met de doelgroep. Persoonlijk contact en maatwerk spelen daarbij een grote rol. Flexibele ontsluiting voor diverse doelen, kanalen en platforms is cruciaal.’

 

Content moet format- en platformonafhankelijk beschikbaar zijn, terwijl de betalingsbereidheid gering is en privacybescherming drempels opwerpt. Binnen dit uitdagende kader moet de media-exploitant zijn merkwaarde op peil houden tegen een acceptabele marge. Nu de gesloten uitgeefketen ophoudt te bestaan, staat of valt succes met de mate waarin uitgevers effectief samenwerkingen aan weten te gaan.

 

Crossmedialiteit is in de MVW-uitgeefsector business as usual. Print vervult een aanvullende informatiefunctie of ontbreekt helemaal in de portfolio. MVW-secretaris Nineke van Dalen: ‘Uitgevers zijn crossmediale ondernemers. Hun counterparts zijn stakeholders in de eigen en aanpalende marktsegmenten als ICT en online industrie. De sector is volop bezig om content- en distributieprocessen hybride en vraag-gestuurd in te richten. Klantdata worden richtinggevend voor custom centric premium content.’

MVW-bestuurslid Laura Hassink (Elsevier) vult aan: ‘Zo ontstaan wendbare en schaalbare ondernemingen die effectief kunnen inspelen op marktveranderingen. (Innovatie)risico’s worden kleiner door de klant in een vroeg stadium te betrekken bij productontwikkeling via sociale netwerken. De uitgever wordt mediapartner in een netwerkeconomie waarin met klanten en andere belanghebbenden koers, propositie en werkwijze van de mediaondernemer worden bepaald.’

 

MVW-agenda 2015/2016

Advertentiemarkt

Begin 2015 fuseerde HOI met NOM. Medio 2015 trad MVW terug uit het NOM-bestuur omdat voor MVW-leden het belang van print en digitale gecertificeerde oplagecijfers te klein is geworden voor rechtstreekse bestuurlijke betrokkenheid. MVW blijft incidenteel betrokken als er wijzigingen in de definitieset van oplagecijfers voor vakinformatieve uitgeven aan de orde zijn. In het verlengde hiervan worden de rol en positie van de NSTD-kaart in juni 2016 aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.

 

Open Access/Hoger Onderwijs/een leven lang leren

MVW-voorzitter Wim van der Stelt: ‘Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) omarmt Gold Open Access als leidend principe voor de publicatie van wetenschappelijk onderzoek gefinancierd uit algemene middelen. Hierbij betaalt de auteur of onderzoeksinstelling de uitgever voor zijn publicatiediensten. MVW is voor stakeholders gesprekspartner bij de vormgeving van het Open Access-beleid. Cruciaal voor uitgevers is dat er een businessmodel ontstaat dat hen in staat stelt te investeren in nieuwe producten en deze investeringen terug te verdienen. MVW organiseerde in het voorjaar een drukbezochte bijeenkomst over het nieuwe auteurscontractenrecht in relatie tot de ‘self-archiving’-rechten van de auteur. De wetenschappelijke informatieketen heeft vooral een internationaal karakter. Daarom werkt MVW met betrekking tot Open Access samen met Scientific, Medical and Technical Publishers (STM).

In de markt van het hoger onderwijs anticiperen uitgevers op technologieën die blended learning mogelijk maken. Deze ontwikkeling wordt in Europees verband gevoed door ontwikkelingen rond Open Educational Resources en een leven lang leren. In NUV-verband trekken MVW en de GEU in de nabije toekomst waar mogelijk gezamenlijk op met betrekking tot het hoger onderwijs.

 

Reprorecht

Als gevolg van de digitalisering wordt de positie van de uitgever in de reproregelingen steeds vaker ter discussie gesteld door diverse partijen. MVW dringt er daarom bij zijn leden op aan hergebruik zo veel mogelijk in de primaire exploitatie via licenties te regelen. MVW was in 2015 betrokken bij het geschil tussen NUV en Lira over de verdeelsystematiek en -sleutel van de repartitie van reprogelden en was eveneens belanghebbende bij de readerregelingen in het hoger beroepsonderwijs. Voor 2017 wordt hard gewerkt aan een nieuwe regeling voor het wetenschappelijk onderwijs.

 

De boekenmarkt

Tegen Tom Kabinet is samen met de GAU een bodemprocedure gestart over tweedehands e-books en half 2016 wordt een uitspraak van het Europese Hof van Justitie tegemoet gezien in het geschil met de VOB over de toepasselijkheid van het leenrecht op e-books. De uitgeefmarkt wordt in zijn wortels aangetast wanneer het e-book kan worden doorverkocht en/of onder het leenrecht zou gaan vallen. Ook ondervinden uitgevers directe schade door de, veelal illegale, verkoop van tweedehands e-books. MVW participeert in de oprichting van een data- en innovatiecentrum, genaamd KVB Boekwerk, als uitvloeisel van de tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) en ter voorbereiding van de derde evaluatie in 2019. Genoemde rechtszaken en KVB Boekwerk worden gefinancierd via collectieve dividenduitkeringen van het CB.

 

Professionalisering

Vanaf 2014 heeft het bestuur in overeenstemming met de ledenvergadering een deel van de reserves bestemd voor deelname van medewerkers van MVW-lidbedrijven aan themabijeenkomsten van NUV Academy, teneinde professionalisering en kennis- en ervaringsuitwisseling voor alle leden te stimuleren. Daarnaast is er een bestemmingsreserve gecreëerd voor vakredactionele trainingen voor de kleinere leden.

 

Tot 2015 loofde MVW de LOF Prijs voor Vakinformatie uit. In januari 2015 werd de prijs van 10.000 euro uitgereikt aan Coachlink van Boom Uitgevers. In januari 2017 zal voor het eerst de LOF-onderscheiding voor Vakinformatie door het College van LOF Vakinformatie worden uitgereikt. Deze wordt samen met de Stichting Lucas-Ooms Fonds georganiseerd ter stimulering van de kwaliteit van vakinformatieve media.

 

Internationale samenwerking

MVW werkt samen met STM. Michiel Kolman (Elsevier) is vanaf eind 2016 voorzitter van de International Publishers Association (IPA). Op Europees niveau is de Federation of European Publishers (FEP) het belangrijkste samenwerkingsplatform. In verband met overlap in de belangenbehartiging met FEP wordt met ingang van 2017 het EMMA-lidmaatschap (European Media Magazine Association) beëindigd.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Media voor Vak en Wetenschap (MVW) behartigt de belangen van professionele, wetenschappelijke en vakinformatieve mediabedrijven alsook van studieboekenuitgevers voor het hoger onderwijs. De leden zijn zowel gevestigde uitgeeforganisaties als nieuwe toetreders in de markt – internationale mediaconcerns alsook niche-uitgeefmediabedrijven voor beroep, bedrijf en wetenschap.

 

De leden zijn actief in 50 zeer uiteenlopende marktsegmenten met diverse verdienmodellen die zijn gebaseerd op database- en data publishing, diensten- en softwareleveranciers, face-to-face-activiteiten en contentmarketing/branded content. We zien dat de grenzen van MVW als sector en van de media-industrie als geheel convergeren en meer fluïde worden. Behalve een industrie wordt uitgeven meer en meer een primaire competentie waarover elke denkbare organisatie in het digitale tijdperk dient te beschikken. Vooralsnog focust MVW op sectorale belangenbehartiging en directe ondersteuning aan zijn leden via:

 

1. belangenbehartiging voor en dienstverlening aan zijn leden door:

 • op te treden als gesprekspartner en beïnvloeder in politieke en ambtelijke gremia, aanpalende (branche)organisaties (ook in internationaal/EU-verband) en bij stakeholders;
 • het binnen NUV-verband bewaken van de MVW-belangen in relatie tot relevante NUV-dossiers en de bij het NUV aangesloten brancheverenigingen;
 • zorg te dragen voor MVW-bestuursvertegenwoordigingen in organisaties die taken en diensten uitvoeren ten behoeve van de leden.

2. ledenondersteuning en advies door:

 • het informeren van leden over relevante ontwikkelingen binnen en buiten de branche − nationaal en internationaal − via ledenbrieven, website en nieuwsbrief;
 • het organiseren van sectorspecifieke kennis- en netwerkbijeenkomsten en trainingen;
 • het bieden van gratis toegang tot het programma van NUV Academy in 2015 en 2016;
 • het vervullen van een gids- en onderlinge netwerkfunctie;
 • het voorzien in instrumentele ondersteuning via documenten als modelcontracten, leveringsvoorwaarden en checklists.

3. exposure van de MVW-sectoren via:

 • de tweejaarlijkse LOF-onderscheiding voor Vakinformatie;
 • policy papers.

 

MVW-portfolio’s

De afgelopen jaren zijn de leden getransformeerd van print- naar multimediale uitgeverijen. De portfolio’s omvatten hybride informatiediensten, online en mobile only, face-to-face maar ook compliance- en riskmanagementactiviteiten. De aard van de bedrijven verschuift steeds vaker in de richting van dienstverleners en softwarebedrijven. Meer en meer maakt het uitgeefaanbod deel uit van de workflow van de klant: van contentmarketingdiensten voor commerciële partners tot semantische search en data-oplossingen voor de internationale research community.

Digitalisering biedt een scala aan mogelijkheden en de opname ervan door de MVW-leden is even divers als het MVW-ledenbestand zelf. Events en digitale content bepalen al jaren meer dan de helft van de inkomsten van vakinformatieve uitgevers. Wetenschappelijke en studieboekenuitgevers op hun beurt worden uitgedaagd om te voorzien in digitaal studiemateriaal, open online courses en open access content.

 

Voor 2016 wordt vooral ingezet op optimalisatie van gepersonaliseerde producten en proces- en rendementsoptimalisatie waarbij online video, gamification en internationalisatie nieuwe kansen bieden. Centraal daarbij staat integratie van technologie en data in de kernprocessen van uitgevers.

 

“MVW-leden vertalen technische mogelijkheden in producten en diensten”

 

Door de snelheid en ingrijpende veranderingen in het MVW-landschap zijn de uitgeverijen veranderd in flexibele organisaties waar skills en competenties projectmatig worden georganiseerd en waar innovatie steeds vaker tot stand komt via ontwikkel- en managementtechnieken die worden ontleend aan de kracht van startups.

 

MVW-voorzitter Wim van der Stelt (Springer Nature): ‘Media voor vak en wetenschap bieden professionals toegang tot merken, community’s, informatie- en kennisdomeinen, data, producten, diensten, beurzen, seminars en opleidingen die voor hun economisch functioneren onmisbaar zijn.’

 

Penningmeester Huub van der Meulen (Sdu Uitgevers) voegt daaraan toe: ‘Zij leveren kennisintensieve en oplossingsgerichte mediaproducten en -diensten die hen in staat stellen om te excelleren in hun business en bedrijfsvoering. In die zin vormen de leden van MVW een belangrijke schakel in de totstandkoming van het bruto nationaal product. Tot die professionals rekenen wij ook wetenschappers en professionals in opleiding in het hoger onderwijs.’

 

MVW-bestuurslid Corinne Rodenburg (Koninklijke Van Gorcum): ‘MVW-leden creëren ruimte voor innovatie door te focussen op kansrijke markten. De contentproposities van uitgevers zijn in toenemende mate technologiegedreven. Uitgevers voegen steeds meer diensten toe aan hun portfolio’s en aan licenties. Er voltrok zich een technische revolutie in de front- en backoffices van de leden om slagvaardig te kunnen reageren op het veranderende professionele gebruik van uitgeefmedia.’

 

MVW-bestuurslid Peter Backx (Wolters Kluwer): ‘MVW-bedrijven moeten inspelen op de continue verandering in werkprocessen van hun afnemers. Web en API’s spelen daarin een grote rol. Dat heeft consequenties voor de portfolio-ontwikkeling. Contentoplossingen zijn steeds meer verbonden met het gebruiksgemak van mobiele apparaten. Het is dan ook niet vreemd dat Wolters Kluwer zich op lijstjes van softwarebedrijven manifesteert.’

 

Via sociale media organiseren gebruikers zich rond merken en producten. De uitgever heeft daarbij de rol van regisseur die ‘content-op-vraag-en-op-maat’ levert via elk denkbaar platform. Uitgeefmedia ontwikkelen zich tot multichannel netwerken waar de klant content krijgt aangeboden op basis van zijn gebruikersdata. De komende jaren staan dan ook in het teken van customer centric publishing.

 

MVW-bestuurslid Casper Niesink (Reed Business Information): ‘MVW-leden vertalen technische mogelijkheden in producten en diensten. Dataverzamelingen vormen de grondslag voor content- en marcomproposities. Co-creatie, design thinking, branding, communitymanagement, online (beeld)context, programmatic trading, data asset management, contentmarketing, leadgeneratie, conversie, licenties en micro payments zijn sleutelwoorden voor de toekomst van de branche.’

Verbinden van klanten aan digitale toekomstbestendige uitgeefproposities

media voor vak en wetenschap

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl