Vijf portefeuilles:

nieuwe initiatieven voor de leden

magazine media associatie

De Magazine Media Associatie (MMA) behartigt de belangen van 21 (op holdingniveau) aangesloten magazine mediabedrijven. Deze bedrijven richten zich op consumentenmedia (magazines, websites, evenementen). Tot 1 januari 2016 opereerde MMA onder de naam Groep Publiekstijdschriften.

 

Ontwikkelingen in de branche:

digitaal lezen in opkomst en reclameomzet stijgt

Nederlanders besteden ruim acht uur per dag aan media. De klassieke mediadragers zijn nog altijd voor het grootste deel verantwoordelijk voor de mediaconsumptie, zo bleek uit het onderzoek Media:tijd, maar het digitaal lezen van magazines is in 2015 wel sterk gegroeid. Uit de resultaten van de Media Standard Survey blijkt dat 27 procent van de Nederlanders van 13 jaar en ouder in 2015 wel eens een magazine digitaal heeft gelezen. In 2014 was dit nog 16 procent. Vooral het lezen van magazines via de mobiele telefoon/smartphone laat een enorme stijging zien, te weten 12 procent tegenover vijf procent in het jaar ervoor. 12 procent  van de Nederlanders leest inmiddels wel eens een magazine op de tablet; in 2014 was dit nog 7 procent. Maar papier blijft nog altijd verreweg de belangrijkste drager voor het lezen van magazines: 78 procent leest van papier.

Daarnaast blijkt uit de netto omzetcijfers van de media-adviesbureaus dat de reclameomzet in 2015 weer stijgt. De omzet lag bijna 18 procent hoger dan in 2014: ruim 83,6 miljoen tegenover 70,9 miljoen het jaar ervoor. De hype dat alles naar digitaal gaat lijkt voorbij en daarnaast zijn de magazine mediabedrijven volop actief om hun magazine mediamerken uit te bouwen. Een mooie ontwikkeling, waar de Magazine Media Associatie (MMA) haar leden graag bij ondersteunt.

 

De vereniging: efficiënt en flexibel werken

Eind 2014 stelde de Algemene Ledenvergadering van de MMA het strategisch beleidsplan 2015-2017 vast. Gekozen is voor een koers die aansluit bij de behoefte van de leden. De missie luidt dan ook:

 

“De MMA ondersteunt de aangesloten lidbedrijven bij de slag die zij maken om hun magazine merken te transformeren naar multimediale merken”

 

Vanaf 2015 werd gestart met een nieuwe manier van werken: vijf bestuursleden, tevens portefeuillehouders, gingen enthousiast van start met de ontwikkeling van diverse activiteiten. Uitgangspunt hierbij is een efficiënte en flexibele manier van werken. Door de aangepaste verenigingsstructuur worden de leden door middel van drie ledenvergaderingen per jaar nauw betrokken bij het beleid van de vereniging. De portefeuillehouders informeerden de leden tijdens de ledenvergadering in juni uitgebreid over de plannen op de diverse beleidsterreinen. Daarnaast gaf René Zeedijk van MediaScience een presentatie over Programmatic sales. In oktober stond de ledenvergadering in het teken van Adblockers. IAB-directeur Govaert Plaesman informeerde de leden over dit actuele fenomeen. Ook werd de nieuwe naam van de branchevereniging onthuld: Magazine Media Associatie (MMA). Tijdens de Mercur-uitreiking op 9 december werd deze nieuwe naamgeving officieel bekendgemaakt. In december vond de derde ledenvergadering plaats. Centraal stond toen het project Van print only naar 360 graden media platforms: een (tussentijdse) inventarisatie van een vijftal robuuste magazine media cases van MMA-leden. De presentatie van de totale inventarisatie van 10 cases staat gepland voor medio 2016.

 

Vijf portefeuilles:

nieuwe initiatieven voor de leden

De eind 2014 vastgestelde thema’s zijn: sociale zaken/lobby, onderzoek, kennisoverdracht, communicatie en digitale innovatie. Onder leiding van de bestuursleden werd invulling aan deze thema’s gegeven vanuit verschillende portefeuilles.

 

Vanuit de Portefeuille Onderzoek is in 2015 gestart met een nieuwe activiteit: vanaf oktober biedt de MMA support aan haar leden bij de analyses van data uit het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM). De ervaring leert dat meerdere MMA-leden weliswaar participeren in bereikonderzoeken, maar weinig of geen gebruikmaken van de opgeleverde data. Met deze dienst wordt de mogelijkheid geboden om de data optimaler in te zetten bij de marketing en sales van hun mediamerken. Sinds de introductie is er al veelvuldig gebruikgemaakt van deze dienstverlening. De MMA Research Commissie is onder andere nauw betrokken geweest bij het Nederlands Online Bereik Onderzoek (NOBO) en de introductie van NOM Mediamerken. Tevens is in april een themabijeenkomst georganiseerd rondom het onderwerp Magazine Media 360˚ en participeerde de MMA weer in het onderzoek Trends in digitale media van GfK. Dit onderzoek verschaft inzicht in bezit en gebruik van mobiele apparaten en gaat specifiek in op de ontwikkeling van digitaal lezen van magazines.

 

De ontwikkeling en lancering van de nieuwe naamgeving en het bijbehorende logo stonden in 2015 bij de Portefeuille Communicatie centraal. In 2016 volgt ook de lancering van de nieuwe MMA-website.

 

Om te komen tot een MMA Kennisplatform is vanuit de Portefeuille Kennisoverdracht gestart met een inventarisatie naar de kennisbehoefte bij de achterban. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is een plan van aanpak opgesteld. Besloten werd in eerste instantie een drietal activiteiten te ontwikkelen en in 2016 uit te voeren: Lunch&Learn (3xpj), Meet the Millenials (1x) en Business Game (1xpj). Daarnaast zal een online kennisbank worden ontwikkeld en een overzicht met nationale en internationale congressen op de website worden geplaatst. De bestaande samenwerking met NUV Academy en de Commissie Onderwijsfonds Publiekstijdschriften (COP) werd gecontinueerd. De COP-middagbijeenkomsten ‘Bladen in de Balie’ werden omgedoopt in ‘Magazine Media Café’. De locatie bleef gelijk: de Balie aan het Amsterdamse Leidseplein.

Ten behoeve van de Portefeuille Digitale Innovatie werd een commissie samengesteld met specialisten uit de MMA-lidbedrijven. Zij ontwikkelden het idee om, door middel van een inventarisatie van succesvolle crossmediale cases van mediamerken, de leden inspiratie te bieden. Bij deze inventarisatie ligt de nadruk op de transformatie van printmerk naar crossmediaal merk. Ook zal aan het project nog een educatieve uitrol worden toegevoegd. De commissie is tevens betrokken bij een gemeenschappelijke campagne, ontwikkeld door IAB, inzake de bewustwording van adblockers bij de consument.

 

Ook de Portefeuille Sociale en Algemene Zaken kreeg veel aandacht in 2015. Zo was de MMA nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf en alle hierbij behorende aanpassingen. De leden werden tijdens de ledenvergaderingen ook geïnformeerd over de PKB-applicatie en het Sectorplan Uitgeverijbedrijf. Op auteursrechtgebied was er aandacht voor het kort geding van Pictoright tegen Blendle en de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Lira. Deze zaken werden in samenspraak met het NUV uitgevoerd. Ook voor een sterke lobby in Den Haag en Brussel wordt nauw samengewerkt met het NUV en de European Magazine Media Association (EMMA).

 

Samenvoeging oplage en bereik

De brede doelstelling van de MMA is het in kaart (laten) brengen van totale mediamerken, ongeacht het platform waarop de content wordt verspreid. Dit wordt gedaan door middel van dataverzameling, controle en certificering van gegevens over verspreiding en bereik van magazine media merken. 2015 was voor NOM− waarin de MMA haar leden vertegenwoordigt− een jaar dat in het teken stond van het samengaan van NOM (bereik) en HOI (oplage). Naast het opnemen van de HOI-organisatie in NOM is er een nieuwe website gebouwd waarin zowel bereik- als oplageproducten aan bod komen. Het NOM Dashboard, een nieuwe manier van presenteren van gegevens aan de markt, bestaat uit 3 onderdelen: printbereik, printoplage en digitale censusdata. Het doel is om in het NOM Dashboard uiteindelijk ook digitaal bereik en het bereik van totale mediamerken op te nemen.

In de rapportage van printoplage zijn in 2015 grote veranderingen doorgevoerd: er zijn minder oplagecategorieën opgenomen en er wordt niet meer gerapporteerd over kwartaalgemiddelden maar over voortschrijdende jaargemiddelden. Voor de rapportage van digitale censusdata wordt gewacht op de gegevens die uit NOBO moeten komen. Het printbereikonderzoek NOM Print Monitor (NPM) is in 2015 aangepast om klaar te zijn voor de koppeling met digitaal bereik dat uit NOBO moet komen. Het doel van NOM is om een fusie door te voeren van printbereik (NPM) en digitaal bereik (NOBO) om zo te kunnen rapporteren over bereik van totale mediamerken. In NPM wordt naast de vragen over het lezen van dagbladen en magazines op papier nu ook gevraagd over digitaal lezen; deze informatie kan straks goed gebruikt worden om de twee bereikonderzoeken aan elkaar te koppelen. Omdat NOBO nog geen publicatie heeft uitgebracht over digitaal bereik heeft NOM in september 2015 besloten om de gegevens die in NPM zijn verzameld over het lezen van merken op papier en digitaal, te publiceren. Deze publicatie, NOM Mediamerken, geeft inzicht in gebruik van mediamerken in de afgelopen 12 maanden. Bruto bereik, netto bereik, exclusief bereik van papier en digitale platforms en overlap tussen papier en digitaal werden opgenomen in de publicatie.

 

Promotie: krachten bundelen

In oktober 2015 was het weer tijd voor de Bladenparade. Dit jaarlijkse initiatief van de MMA, twee distributeurs en vier retailorganisaties werd in een nieuw jasje gestoken. Dit jaar is gekozen voor het thema Inpakken en weglezen. Van maandag 12 oktober tot en met zondag 1 november kon de consument in meer dan duizend winkels van AKO, Bruna, Primera en The Readshop het tweede tijdschrift voor de helft van de prijs kopen.

Traditiegetrouw werd het magazinejaar weer afgesloten met de uitreiking van de tien Mercurs in de Amsterdamse Marktkantine. Runner’s World werd Magazine van het Jaar, Sanne Groot Koerkamp van Glamour Hoofdredacteur van het Jaar en Jildou van der Bijl (LINDA.) winnaar van de Mercur d’Or/LOF-prijs voor Magazines. De winnaars werden gekozen door een jury, onder voorzitterschap van Albert Verlinde, uit het recordaantal inzendingen van 115 cases. Nieuw was dit jaar de Mercur BeLOFte van het Jaar voor aanstormend talent. De Mercur Retailer van het Jaar was na een jaar weer terug van weggeweest. De volledige uitslag is te vinden op www.mercurs.nl.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

De Magazine Media Associatie (MMA) behartigt de belangen van 21 (op holdingniveau) aangesloten magazine mediabedrijven. Deze bedrijven richten zich op consumentenmedia (magazines, websites, evenementen). Tot 1 januari 2016 opereerde MMA onder de naam Groep Publiekstijdschriften.

 

Ontwikkelingen in de branche:

digitaal lezen in opkomst en reclameomzet stijgt

Nederlanders besteden ruim acht uur per dag aan media. De klassieke mediadragers zijn nog altijd voor het grootste deel verantwoordelijk voor de mediaconsumptie, zo bleek uit het onderzoek Media:tijd, maar het digitaal lezen van magazines is in 2015 wel sterk gegroeid. Uit de resultaten van de Media Standard Survey blijkt dat 27 procent van de Nederlanders van 13 jaar en ouder in 2015 wel eens een magazine digitaal heeft gelezen. In 2014 was dit nog 16 procent. Vooral het lezen van magazines via de mobiele telefoon/smartphone laat een enorme stijging zien, te weten 12 procent tegenover vijf procent in het jaar ervoor. 12 procent  van de Nederlanders leest inmiddels wel eens een magazine op de tablet; in 2014 was dit nog 7 procent. Maar papier blijft nog altijd verreweg de belangrijkste drager voor het lezen van magazines: 78 procent leest van papier.

Daarnaast blijkt uit de netto omzetcijfers van de media-adviesbureaus dat de reclameomzet in 2015 weer stijgt. De omzet lag bijna 18 procent hoger dan in 2014: ruim 83,6 miljoen tegenover 70,9 miljoen het jaar ervoor. De hype dat alles naar digitaal gaat lijkt voorbij en daarnaast zijn de magazine mediabedrijven volop actief om hun magazine mediamerken uit te bouwen. Een mooie ontwikkeling, waar de Magazine Media Associatie (MMA) haar leden graag bij ondersteunt.

 

De vereniging: efficiënt en flexibel werken

Eind 2014 stelde de Algemene Ledenvergadering van de MMA het strategisch beleidsplan 2015-2017 vast. Gekozen is voor een koers die aansluit bij de behoefte van de leden. De missie luidt dan ook:

 

“De MMA ondersteunt de aangesloten lidbedrijven bij de slag die zij maken om hun magazine merken te transformeren naar multimediale merken”

 

Vanaf 2015 werd gestart met een nieuwe manier van werken: vijf bestuursleden, tevens portefeuillehouders, gingen enthousiast van start met de ontwikkeling van diverse activiteiten. Uitgangspunt hierbij is een efficiënte en flexibele manier van werken. Door de aangepaste verenigingsstructuur worden de leden door middel van drie ledenvergaderingen per jaar nauw betrokken bij het beleid van de vereniging. De portefeuillehouders informeerden de leden tijdens de ledenvergadering in juni uitgebreid over de plannen op de diverse beleidsterreinen. Daarnaast gaf René Zeedijk van MediaScience een presentatie over Programmatic sales. In oktober stond de ledenvergadering in het teken van Adblockers. IAB-directeur Govaert Plaesman informeerde de leden over dit actuele fenomeen. Ook werd de nieuwe naam van de branchevereniging onthuld: Magazine Media Associatie (MMA). Tijdens de Mercur-uitreiking op 9 december werd deze nieuwe naamgeving officieel bekendgemaakt. In december vond de derde ledenvergadering plaats. Centraal stond toen het project Van print only naar 360 graden media platforms: een (tussentijdse) inventarisatie van een vijftal robuuste magazine media cases van MMA-leden. De presentatie van de totale inventarisatie van 10 cases staat gepland voor medio 2016.

 

Vijf portefeuilles:

nieuwe initiatieven voor de leden

De eind 2014 vastgestelde thema’s zijn: sociale zaken/lobby, onderzoek, kennisoverdracht, communicatie en digitale innovatie. Onder leiding van de bestuursleden werd invulling aan deze thema’s gegeven vanuit verschillende portefeuilles.

 

Vanuit de Portefeuille Onderzoek is in 2015 gestart met een nieuwe activiteit: vanaf oktober biedt de MMA support aan haar leden bij de analyses van data uit het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM). De ervaring leert dat meerdere MMA-leden weliswaar participeren in bereikonderzoeken, maar weinig of geen gebruikmaken van de opgeleverde data. Met deze dienst wordt de mogelijkheid geboden om de data optimaler in te zetten bij de marketing en sales van hun mediamerken. Sinds de introductie is er al veelvuldig gebruikgemaakt van deze dienstverlening. De MMA Research Commissie is onder andere nauw betrokken geweest bij het Nederlands Online Bereik Onderzoek (NOBO) en de introductie van NOM Mediamerken. Tevens is in april een themabijeenkomst georganiseerd rondom het onderwerp Magazine Media 360˚ en participeerde de MMA weer in het onderzoek Trends in digitale media van GfK. Dit onderzoek verschaft inzicht in bezit en gebruik van mobiele apparaten en gaat specifiek in op de ontwikkeling van digitaal lezen van magazines.

 

De ontwikkeling en lancering van de nieuwe naamgeving en het bijbehorende logo stonden in 2015 bij de Portefeuille Communicatie centraal. In 2016 volgt ook de lancering van de nieuwe MMA-website.

 

Om te komen tot een MMA Kennisplatform is vanuit de Portefeuille Kennisoverdracht gestart met een inventarisatie naar de kennisbehoefte bij de achterban. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is een plan van aanpak opgesteld. Besloten werd in eerste instantie een drietal activiteiten te ontwikkelen en in 2016 uit te voeren: Lunch&Learn (3xpj), Meet the Millenials (1x) en Business Game (1xpj). Daarnaast zal een online kennisbank worden ontwikkeld en een overzicht met nationale en internationale congressen op de website worden geplaatst. De bestaande samenwerking met NUV Academy en de Commissie Onderwijsfonds Publiekstijdschriften (COP) werd gecontinueerd. De COP-middagbijeenkomsten ‘Bladen in de Balie’ werden omgedoopt in ‘Magazine Media Café’. De locatie bleef gelijk: de Balie aan het Amsterdamse Leidseplein.

Vijf portefeuilles:

nieuwe initiatieven voor de leden

magazine media associatie

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl