Financiële toelichting

toelichting

Het NUV, Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) en de branche-/groepsverenigingen worden gefinancierd uit contributies, reprorechtgelden en bestemmingsheffingen. In totaal bedragen de inkomsten volgens de begroting 2016 bijna 5,3 miljoen euro. Meer dan de helft (64 procent) van de begroting wordt besteed aan personeelskosten en aanverwante kosten, zoals huisvestings- en kantoorkosten. Het NUV, de WU en de branche-/groepsverenigingen houden een garantievermogen en/of continuïteitsreserve aan om zo financiële tegenvallers op te kunnen vangen en, in geval van problemen, aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Het NUV en de afzonderlijke branche-/groepsverenigingen hebben elk een eigen begroting en jaarrekening. Hierover leggen zij verantwoording af aan de eigen algemene ledenvergadering. Er zijn goede afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de onderlinge doorberekeningen, welke lasten ten laste van het NUV en welke lasten ten laste van de brancheverenigings-/groepsbegrotingen gebracht worden, de hoogte van het garantievermogen en de beleggingen. De Stuurgroep Financiën, bestaande uit de penningmeesters van het NUV en de branche-/groepsverenigingen, adviseert over deze afspraken. De stuurgroep komt tweemaal per jaar bijeen.

 

Inkomsten

De totale inkomsten van het NUV en de branche-/groepsverenigingen bedragen volgens de begroting 2016 bijna 5,3 miljoen euro. Hiervan neemt het NUV 1,2 miljoen voor zijn rekening en de branche-/groepsverenigingen de resterende 4,1 miljoen euro. NDP Nieuwsmedia is de grootste met 1,6 miljoen euro. Daarna komen de GAU met 0,9 miljoen euro, MMA met 0,6 miljoen euro, de GEU met 0,5 miljoen euro en MVW met 0,2 miljoen euro. Ook de WU kent een begroting van 0,2 miljoen euro. Contributies zijn de belangrijkste inkomstenbron (4,7 miljoen) naast reprorechtgelden en bestemmingsheffingen (0,6 miljoen).

 

Contributie

De contributie die de leden aan het NUV en de branche-/groepsverenigingen betalen, wordt vastgesteld op basis van hun omzet: hoe meer omzet, hoe hoger de contributie. Hiervoor gelden contributiestaffels. Het NUV berekent de contributie op basis van de omzet van het jaar daarvoor. Voor 2015 was dus de omzet van 2014 leidend. De omzetten worden in kaart gebracht door een onderzoeksbureau dat in het voorjaar een omzetenquête verstuurt. Aan deze omzetenquête is ook een aantal vragen gekoppeld om inzicht te krijgen in de bedrijfstak. Gedurende het jaar verstuurt het NUV twee voorschotnota’s. In het najaar wordt op basis van de opgegeven omzet een eindafrekening opgesteld. De totale omzet van de NUV-leden daalde in 2014 met 4,6 procent ten opzichte van 2013.

 

Uitgaven

De salariskosten en aanverwante huisvestings- en kantoorkosten vormen de grootste kostenpost voor het NUV. Circa 64 procent van de begroting wordt hieraan uitgegeven. Daarnaast worden er kosten gemaakt voor activiteiten en lidmaatschappen en voor bijdragen aan (internationale) organisaties. De kosten van de vaksecretariaten worden doorbelast aan het NUV, de vijf branche-/groepsverenigingen en de WU.

 

Formatie

De medewerkers van het NUV en de branche-/groepsverenigingen zijn in dienst van het NUV. Begin 2015 bedroeg de totale formatie 33 fulltime plaatsen (NUV, WU en branche-/groepsverenigingen). Voor 2016 zijn 32,3 fulltime plaatsen begroot.

Vermogen

Het NUV en de branche-/groepsverenigingen hebben afgesproken een garantievermogen aan te houden, ter hoogte van eenmaal de personeelslast. Dat garantievermogen heeft uitsluitend ten doel om bij een eventuele liquidatie aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Het garantievermogen wordt voor het NUV en de branche-/groepsverenigingen afzonderlijk bepaald en bedraagt bijna 2,8 miljoen euro. Het NUV kent daarnaast nog een afzonderlijke continuïteitsreserve. Deze is bedoeld om financiële tegenslagen het hoofd te kunnen bieden en knelpunten in personele en organisatorische sfeer te kunnen oplossen. De continuïteitsreserve bedraagt met ingang van 2015 een kwart van de jaarlast van het NUV: circa 0,3 miljoen euro. Op basis van de besluitvorming tijdens de ledenvergadering van juni 2014, waarbij uitgegaan kan worden van een contributiebijdrage die verdeeld wordt over de leden, is de continuïteitsreserve verminderd van de helft naar een kwart van de jaarlast. Het is het beleid van het NUV om, behalve het garantievermogen, de continuïteitsreserve en bestemmingsreserves, geen andere reserves op te bouwen. De algemene reserve is beschikbaar voor eenmalige projecten en om een bedrag terug te kunnen geven aan de leden in de vorm van een korting.

 

Beleggingsbeleid

Overeenkomstig de wens van de Stuurgroep Financiën zijn de te beleggen gelden op een spaarrekening geplaatst. De liquide middelen worden over meerdere banken verdeeld.

 

Begrotingssysteem

De begrotingen van het NUV en de branche-/groepsverenigingen bevatten de kostenposten die direct door het bestuur beïnvloed kunnen worden. De begrotingen van de branche-/groepsverenigingen bevatten alleen de kosten van ieder verenigingssecretariaat, de doorbelaste kosten van de vaksecretariaten en de kosten van de eigen verenigingsactiviteiten. De kosten van de algemene afdelingen en de kosten voor NUV-activiteiten worden meegenomen in de NUV-begroting.

 

In december 2015 hebben de algemene ledenvergaderingen van het NUV en de branche-/groepsverenigingen de begrotingen voor 2016 besproken. De begrotingen van de branche-/groepsverenigingen zijn goedgekeurd. De begroting voor 2016 van het NUV is voor een half jaar goedgekeurd met het oog op de omvorming van het NUV naar een Media Expertisecentrum.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl