Eén uitgeverijsector, één cao

cao voor het uitgeverijbedrijf (wu)

Van de vele cao’s die van oudsher gelden binnen de uitgeverijsector hebben er in 2015 zes plaats gemaakt voor één cao: de CAO voor het Uitgeverijbedrijf (cao-UB) die, zoals de naam al aangeeft, geldt voor het hele uitgeverijbedrijf. De nieuwe cao is op 1 juli 2015 ingevoerd. De zes oude cao’s waren eind 2014 verstreken, maar afgesproken was om in 2015 tot aan de invoering van de nieuwe cao de bepalingen van de oude cao’s te laten nawerken. Die afspraak is in de Considerans bij de cao ook bevestigd.

 

De cao-UB heeft een lange aanloop gekend. De eerste verkenningen voor een ‘raam-cao’ −zoals het project toen nog werd aangeduid− vonden al in 2008 plaats. Het daadwerkelijk overleg met sociale partners is gestart in 2012 en heeft geduurd tot eind 2014.

 

De besluitvorming rondom de cao bleek een langdurig traject: na de goedkeuring in september 2015 heeft de inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 plaatsgevonden. De daadwerkelijk invoering en uitrol van de cao vonden plaats in het najaar van 2015.

In 2016 zullen ook de huis-aan-huisbladjournalisten onder de nieuwe cao komen te vallen. Gesprekken over de aansluiting van nog meer sectoren zijn momenteel gaande.

 

De cao-UB betekent een belangrijke modernisering in de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de uitgeverijsector. Ook landelijk wordt de cao als een moderne cao ervaren: de cao komt voor in de Top 10 van moderne cao’s die in 2015 is samengesteld door AWVN.

De nieuwe cao is opgebouwd rond een aantal basisbepalingen die voor iedereen gelden en een aantal zogenoemde functiegroepbepalingen die enkel gelden voor specifieke functiegroepen.

Door de basisbepalingen biedt de cao de mogelijkheid voor uitgeverijen om binnen de hele onderneming een eenduidig arbeidsvoorwaarden-beleid te voeren voor alle verschillende categorieën personeel.

Maatwerk

In de basisbepalingen biedt de cao veel ruimte voor maatwerk op ondernemingsniveau, zowel aan werkgevers als aan werknemers. Werkgevers kunnen op veel onderwerpen eigen afspraken maken in decentraal overleg; werknemers hebben de beschikking gekregen over een persoonlijk keuzebudget (PKB) waarin bepaalde bestaande arbeidsvoorwaarden zijn vertaald in geld. Met dit PKB kan de werknemer keuzes maken uit bepaalde arbeidsvoorwaarden.

De werknemer heeft gedurende het jaar 2016 elke maand beschikking over een PKB van 12 procent van het brutoloon. De cao geeft een aantal bestedingsdoelen aan, maar op ondernemingsniveau bestaat de mogelijkheid om daarover eigen afspraken te maken.

De praktijk zal moeten uitwijzen hoe met het PKB wordt omgegaan. Bij de vernieuwing van de cao in 2016/2017 zullen cao-partijen de regeling evalueren en het gebruik van het PKB beoordelen.

 

Arbeidsvoorwaardentool (BTB)

Om in het kader van het PKB werknemers daadwerkelijk in staat te stellen eigen keuzes te maken, is naast de cao door het BTB een Arbeidsvoorwaardentool ontwikkeld. Deze tool stelt de werknemer in staat om digitaal zijn keuzes te maken en door te geven. Voordat een keuze wordt gemaakt, kan worden bekeken welk effect de keuze zal hebben op onderwerpen als bijvoorbeeld beloning, grootte van het budget en het aantal vrije dagen.

De Arbeidsvoorwaardentool is digitaal beschikbaar via internet of via het eigen bedrijfsnetwerk.

 

Website (BTB)

De cao is digitaal beschikbaar op de www.uitgeverijbedrijf.nl, voorzien van toelichtingen, FAQ’s en links naar wetgeving. De cao is via deze website voor velen makkelijk toegankelijk gebleken. Hier is ook de Arbeidsvoorwaardentool te vinden.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Van de vele cao’s die van oudsher gelden binnen de uitgeverijsector hebben er in 2015 zes plaats gemaakt voor één cao: de CAO voor het Uitgeverijbedrijf (cao-UB) die, zoals de naam al aangeeft, geldt voor het hele uitgeverijbedrijf. De nieuwe cao is op 1 juli 2015 ingevoerd. De zes oude cao’s waren eind 2014 verstreken, maar afgesproken was om in 2015 tot aan de invoering van de nieuwe cao de bepalingen van de oude cao’s te laten nawerken. Die afspraak is in de Considerans bij de cao ook bevestigd.

 

De cao-UB heeft een lange aanloop gekend. De eerste verkenningen voor een ‘raam-cao’ −zoals het project toen nog werd aangeduid− vonden al in 2008 plaats. Het daadwerkelijk overleg met sociale partners is gestart in 2012 en heeft geduurd tot eind 2014.

 

De besluitvorming rondom de cao bleek een langdurig traject: na de goedkeuring in september 2015 heeft de inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 plaatsgevonden. De daadwerkelijk invoering en uitrol van de cao vonden plaats in het najaar van 2015.

In 2016 zullen ook de huis-aan-huisbladjournalisten onder de nieuwe cao komen te vallen. Gesprekken over de aansluiting van nog meer sectoren zijn momenteel gaande.

 

De cao-UB betekent een belangrijke modernisering in de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de uitgeverijsector. Ook landelijk wordt de cao als een moderne cao ervaren: de cao komt voor in de Top 10 van moderne cao’s die in 2015 is samengesteld door AWVN.

De nieuwe cao is opgebouwd rond een aantal basisbepalingen die voor iedereen gelden en een aantal zogenoemde functiegroepbepalingen die enkel gelden voor specifieke functiegroepen.

Door de basisbepalingen biedt de cao de mogelijkheid voor uitgeverijen om binnen de hele onderneming een eenduidig arbeidsvoorwaarden-beleid te voeren voor alle verschillende categorieën personeel.

cao voor het uitgeverijbedrijf (wu)

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl