Recht in beweging

Auteursrecht

Ontwikkeling auteursrecht

Voordat bijvoorbeeld een boek, magazine of digitale toepassing door een uitgever op de markt wordt gebracht, zijn vaak grote investeringen gedaan in innovatie, onderzoek en creativiteit. Dankzij het auteursrecht zijn deze investeringen mogelijk. Het stelsel zorgt immers voor rechtszekerheid en een hoog niveau van bescherming van het intellectuele eigendom. Het is voor uitgevers van groot belang dat het auteursrecht ook in de toekomst deze bescherming blijft bieden.

 

Eind 2015 heeft de Europese Commissie vier pijlers gepresenteerd voor de vernieuwing van het Europees auteursrechtstelsel. Veel onderdelen in deze beleidsvisie zullen in 2016 worden vertaald in concrete wetgevingsvoorstellen. Uitgangspunt van de Europese Commissie blijft een hoog beschermingsniveau, om de belangen van rechthebbenden en partijen die investeren in de totstandkoming van werken niet te schaden. Positief is dat aan rechthebbenden meer mogelijkheden worden geboden om piraterij aan te pakken. Zo wil de Europese Commissie financiële stromen naar bedrijven die geld verdienen met piraterij blokkeren.

 

In het auteursrechtbeleid van de Europese Commissie zijn ook mogelijke risico’s voor uitgevers zichtbaar. Zo wordt op Europees niveau onderzocht of het noodzakelijk is om de positie van makers te versterken. Daarnaast wordt gewerkt aan de vaststelling van nieuwe excepties die onder meer text and datamining (TDM) voor wetenschappelijke doeleinden faciliteren. Dergelijke excepties kunnen grote gevolgen hebben voor de uitgeefsector. Daarom werkt het NUV intensief samen met Europese koepelorganisaties om de belangen van de media-industrie in Brussel duidelijk over het voetlicht te brengen.

 

Op nationaal niveau is op 1 juli 2015 de wet auteurscontractenrecht in werking getreden. Daarmee is de contractuele positie van makers (zoals auteurs, journalisten en fotografen) ten opzichte van exploitanten (zoals uitgevers) op een aantal gebieden gewijzigd. Zo hebben makers een wettelijk recht verkregen op een billijke vergoeding voor het verlenen van hun exploitatiebevoegdheid. De wijzigingen zijn dwingendrechtelijk, waardoor hiervan contractueel niet kan worden afgeweken.

 

Daarnaast is bij de invoering van de wet auteurscontractenrecht, als gevolg van het amendement van VVD-Kamerlid Taverne, in de Auteurswet de mogelijkheid opgenomen om manuscriptversies van wetenschappelijke artikelen na verloop van tijd in de vorm van open access beschikbaar te stellen.

 

Vanuit het NUV heeft de afgelopen jaren een intensief contact met diverse politieke partijen plaatsgevonden om onduidelijkheden in het wetsvoorstel te verhelderen en aan de politiek de gevolgen voor uitgevers inzichtelijk te maken. De wetswijzigingen hebben nog niet geleid tot jurisprudentie. De komende jaren zal vermoedelijk  duidelijker worden hoe door uitgevers invulling moet worden gegeven aan de vele open normen die het auteurscontractenrecht kent.

 

Juridische procedures

Het Gerechtshof van Amsterdam heeft Tom Kabinet in 2015 in verboden om de onrechtmatige verkoop van ‘tweedehands’ e-books voort te zetten. Het Hof heeft daarbij duidelijk gesteld dat uitgevers en hun auteurs schade lijden als gevolg van de doorverkoop van illegale e-books via een website als Tom Kabinet. Het Hof is niet ingegaan op de door NUV gestelde principiële vraag of ‘uitputting’ − dat doorverkoop van een exemplaar van een auteursrechtelijk beschermd werk mogelijk maakt−ook geldt voor e-books. Om die reden is het NUV een procedure gestart bij de rechtbank Den Haag om antwoord te krijgen op deze principiële vraag. Eind 2015 heeft het pleidooi in deze procedure plaatsgevonden. De rechtbank zal over de kwestie naar verwachting in de loop van 2016 uitspraak doen.

 

Verder heeft in 2015 de rechtbank Den Haag definitief vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in de procedure van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) tegen onder meer de Stichting Leenrecht en het NUV. In deze procedure staat de vraag centraal of het uitlenen van e-books kan vallen onder het Europese uitleenrecht, dat door het NUV wordt betwist. In 2016 zal een hoorzitting plaatsvinden en zal vermoedelijk een uitspraak volgen.

 

In 2015 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in de procedure tussen Hewlett Packard en Reprobel. Het Hof heeft daarbij onder meer besloten dat Europees recht zich verzet tegen specifieke vormen van collectieve regelingen waarbij een compensatie wordt toegekend aan uitgevers ten koste van de uitkering aan makers. Hoewel de uitspraak strikt genomen ziet op een specifieke situatie die speelt in België, is veel discussie ontstaan of aan de uitspraak bredere werking moet worden toegekend.

 

In 2015 is het NUV betrokken geweest bij een bindend advies-procedure met Lira, waarbij aan een college van experts duidelijkheid is gevraagd wat de gevolgen zijn van deze Europese uitspraak voor de Nederlandse reprorechtregeling.

 

Samenwerking met partners

Het NUV werkt samen met veel partners, onder meer de NVPI, om de belangen van zijn leden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Binnen het Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de Stichting Federatie Auteursrechtbelangen wordt samengewerkt aan vergroting en versterking van het draagvlak voor het auteursrecht, en de bescherming en verbetering van de positie van de rechthebbenden. Dankzij onder meer de vernieuwde webportal Auteursrecht.nl is de voorlichting over en promotie van het auteursrecht in 2015 verder versterkt.

 

Op het gebied van handhaving werkt het NUV intensief samen met de Stichting BREIN. In 2015 verkreeg BREIN maar liefst 16 ex-parte rechterlijke bevelen tegen beheerders van illegaal digitaal aanbod en heeft de stichting honderden websites uit de lucht gehaald. Daarnaast heeft BREIN zich via een juridische procedure ingezet om internetproviders te kunnen verplichten om The Pirate Bay te blokkeren.

 

Ook is het NUV in 2015 een samenwerking aangegaan met de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam om te onderzoeken welke bestaande en mogelijke nieuwe vormen van (rechts)bescherming uitgeverijen de komende jaren in staat stellen om investeringen terug te verdienen. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2016 verwacht.

 

Het auteursrecht zorgt voor rechtszekerheid en bescherming van het intellectuele eigendom, en maakt daarmee investeringen mogelijk in innovatie, onderzoek en creativiteit”

 

Dienstverlening en kennisdeling

In 2015 zijn op de website van het NUV een aantal nieuwe modelcontracten en een handige checklist voor auteurscontracten verschenen. Ook heeft het NUV veelvuldig advies geleverd aan lidbedrijven over onder meer auteurscontracten, het overnemen van inhoud en de gevolgen van de wet auteurscontractenrecht. Daarbij vond intensieve samenwerking plaats met externe experts die goed thuis zijn in de uitgeverijbranche.

 

Het vaksecretariaat Economische en Juridische Zaken heeft daarnaast in samenwerking met NUV Academy een tweetal gratis, op de praktijk toegespitste, cursussen gegeven over auteursrecht en de gevolgen van het auteurscontractenrecht voor de uitgeefpraktijk. Beide bijeenkomsten werden goed bezocht en uitstekend gewaardeerd.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Ontwikkeling auteursrecht

Voordat bijvoorbeeld een boek, magazine of digitale toepassing door een uitgever op de markt wordt gebracht, zijn vaak grote investeringen gedaan in innovatie, onderzoek en creativiteit. Dankzij het auteursrecht zijn deze investeringen mogelijk. Het stelsel zorgt immers voor rechtszekerheid en een hoog niveau van bescherming van het intellectuele eigendom. Het is voor uitgevers van groot belang dat het auteursrecht ook in de toekomst deze bescherming blijft bieden.

 

Eind 2015 heeft de Europese Commissie vier pijlers gepresenteerd voor de vernieuwing van het Europees auteursrechtstelsel. Veel onderdelen in deze beleidsvisie zullen in 2016 worden vertaald in concrete wetgevingsvoorstellen. Uitgangspunt van de Europese Commissie blijft een hoog beschermingsniveau, om de belangen van rechthebbenden en partijen die investeren in de totstandkoming van werken niet te schaden. Positief is dat aan rechthebbenden meer mogelijkheden worden geboden om piraterij aan te pakken. Zo wil de Europese Commissie financiële stromen naar bedrijven die geld verdienen met piraterij blokkeren.

 

In het auteursrechtbeleid van de Europese Commissie zijn ook mogelijke risico’s voor uitgevers zichtbaar. Zo wordt op Europees niveau onderzocht of het noodzakelijk is om de positie van makers te versterken. Daarnaast wordt gewerkt aan de vaststelling van nieuwe excepties die onder meer text and datamining (TDM) voor wetenschappelijke doeleinden faciliteren. Dergelijke excepties kunnen grote gevolgen hebben voor de uitgeefsector. Daarom werkt het NUV intensief samen met Europese koepelorganisaties om de belangen van de media-industrie in Brussel duidelijk over het voetlicht te brengen.

 

Op nationaal niveau is op 1 juli 2015 de wet auteurscontractenrecht in werking getreden. Daarmee is de contractuele positie van makers (zoals auteurs, journalisten en fotografen) ten opzichte van exploitanten (zoals uitgevers) op een aantal gebieden gewijzigd. Zo hebben makers een wettelijk recht verkregen op een billijke vergoeding voor het verlenen van hun exploitatiebevoegdheid. De wijzigingen zijn dwingendrechtelijk, waardoor hiervan contractueel niet kan worden afgeweken.

 

Daarnaast is bij de invoering van de wet auteurscontractenrecht, als gevolg van het amendement van VVD-Kamerlid Taverne, in de Auteurswet de mogelijkheid opgenomen om manuscriptversies van wetenschappelijke artikelen na verloop van tijd in de vorm van open access beschikbaar te stellen.

 

Vanuit het NUV heeft de afgelopen jaren een intensief contact met diverse politieke partijen plaatsgevonden om onduidelijkheden in het wetsvoorstel te verhelderen en aan de politiek de gevolgen voor uitgevers inzichtelijk te maken. De wetswijzigingen hebben nog niet geleid tot jurisprudentie. De komende jaren zal vermoedelijk  duidelijker worden hoe door uitgevers invulling moet worden gegeven aan de vele open normen die het auteurscontractenrecht kent.

 

Juridische procedures

Het Gerechtshof van Amsterdam heeft Tom Kabinet in 2015 in verboden om de onrechtmatige verkoop van ‘tweedehands’ e-books voort te zetten. Het Hof heeft daarbij duidelijk gesteld dat uitgevers en hun auteurs schade lijden als gevolg van de doorverkoop van illegale e-books via een website als Tom Kabinet. Het Hof is niet ingegaan op de door NUV gestelde principiële vraag of ‘uitputting’ − dat doorverkoop van een exemplaar van een auteursrechtelijk beschermd werk mogelijk maakt−ook geldt voor e-books. Om die reden is het NUV een procedure gestart bij de rechtbank Den Haag om antwoord te krijgen op deze principiële vraag. Eind 2015 heeft het pleidooi in deze procedure plaatsgevonden. De rechtbank zal over de kwestie naar verwachting in de loop van 2016 uitspraak doen.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl